Obsah

Obec Jaslovské Bohunice

Novinky

04.06.2019

Výzva na voľby členov rady školy

Obec Jaslovské Bohunice, zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou v Jaslovských Bohuniciach, v zmysle § 25 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 1 ods. 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších predpisov vyhlasuje VÝZVU na voľby členov Rady školy pri Základnej škole s materskou školou v Jaslovských Bohuniciach.

Detail

27.05.2019

Európsky parlament

Výsledky volieb do Europarlamentu 2019

Voľby sa konali 25.5.2019 v čase od 7. do 22. hodiny a zúčastnilo sa ich 393 voličov z celkového počtu 1813, čo je 21,68 % (priemer na Slovensku bol 22,74 %, priemer EÚ bol 50,95 %). Vydali sme na základe žiadosti našich občanov 11 voličských preukazov a u nás na základe voličského preukazu volilo 8 voličov. O možnosť voľby nepožiadal žiaden občan iného štátu EÚ.

Detail

06.05.2019

Ilustračné foto

Dajme odpadu druhú šancu a potom aj životné prostredie dá druhú šancu nám !

Vážení spoluobčania, s ochranou životného prostredia a separovaním odpadov sa stretávame denne, pretože je to téma aktuálna a veľmi dôležitá nielen pre súčasnosť, no najmä pre budúcnosť v akej budú naše deti žiť. V nej sa totiž ukáže, ako sme sa k zhodnocovaniu odpadu postavili, ako sme svoju úlohu zvládli a koľko odpadu sme dokázali premeniť na vstupné suroviny, materiál či energiu.

Detail

24.04.2019

Čo im spravila zastávka?

Čo im spravila zastávka?

Z pondelka na utorok zažila autobusová zastávka pri kaštieli návštevu (asi?) veľkonočných šibačov. Dostala od nich teda poriadnu nádielku. Alebo to neboli šibači ale len "obyčajní" vandali? Každopádne jej oprava bude niečo stáť. Koľko? To doplníme, keď nám zašlú cenovú ponuku na opravu.

Detail

07.04.2019

Obec je od 1.4. stavebným úradom

Obec Jaslovské Bohunice v súlade s § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátne správy na obce a vyššie územné celky sa rozhodla od 1.4.2019 zriadiť stavebný úrad priamo v obci. Do tohto dátumu sme patrili medzi 42 obcí, ktorým tieto činnosti zabezpečoval Spoločný obecný úrad v Trnave, so sídlom na Kollárovej ulici 10.

Detail

Základné informácie 

Samosprávný kraj Trnavský
Okres Trnava
Región Trnava
Rozloha 20,08 km²
Prvá písomná zmienka 1113
Počet obyvateľov 2 292 (1. 1. 2018)
Počet narodených detí za rok 2017 24
Počet sobášov/rozvodov za rok 2017 6/6
Viac štatistických informácii o obci nájdete v aplikácii Moja obec v štatistikách