Obsah

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia


podľa § 76 odst. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov a § 17 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného .zákona/. 

Vybavuje:   Ján Kolesár
            tel.: 033/557 10 25, 0905 856 962
       e-mail: jan.kolesar@jaslovske-bohunice.sk 


Na stiahnutie: Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (docx)