Obsah

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia


podľa § 76 odst. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov a § 17 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného .zákona/ sa podáva na Spoločný obecný úrad v Trnave

Vybavuje:  
            tel.: 033/5354 092
       e-mail:  


Na stiahnutie: Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (rtf) 

Viac informácií na Spoločnom obecnom úrade http://soutt.sk/kontakt/