Obsah

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia


podľa § 76 odst. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov a § 17 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného .zákona/. 

Vybavuje:   Ing. Jozef Zemko
                 tel.: 033/5571025
                 e-mail: jozef.zemko@jaslovske-bohunice.sk  


Na stiahnutie: Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (docx)