Obsah

Štatút obce


Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Jaslovské Bohunice dňa: 9. 1. 2007
VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Jaslovské Bohunice dňa: 16. 2. 2007
VZN nadobúda účinnosť dňa: 4.3.2007

 

JB erb

Obecné zastupiteľstvo obce Jaslovské Bohunice vychádzajúc zo samostatnej pôsobnosti danej čl. 67 a čl. 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 24 ods.1 písm.c) a § 6 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

  vydáva toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

č. 39/2007

Štatút obce Jaslovské Bohunice

 

2007

 

PRVÁ HLAVA

Úvodné ustanovenie
Čl. 1

Štatút obce Jaslovské Bohunice upravuje postavenie a pôsobnosť obce Jaslovské Bohunice /ďalej len „obec“/, orgány obce a ich pôsobnosť, symboly obce a ocenenia obce .

 

DRUHÁ HLAVA

Postavenie a pôsobnosť
Čl. 2

1. Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt.

2. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.

3. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jeho územia a o potreby jeho obyvateľov. Obci pri výkone samosprávy možno ukladať povinnosti a obmedzenia len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy.

4. Obec má právo združovať sa s inými mestami alebo obcami v záujme dosiahnutia spoločného prospechu.

Čl. 3
Územie obce

1.   Územie obce Jaslovské Bohunice je územný celok, ktorý tvoria tri časti :
      -    Bohunice
      -    Jaslovce
      -    Paderovce.
Každá časť obce má svoje katastrálne územie.

2.   Obec zriaďuje, zrušuje, rozdeľuje alebo obce zlučuje vláda nariadením. Rozhodnúť o tom možno iba so súhlasom obce na základe stanoviska krajského úradu, v ktorom územnom obvode sa obec nachádza.

3.   O inej zmene územia obce ako v odseku 2 rozhoduje so súhlasom obce krajský úrad, ak osobitný zákon neustanovuje inak / zákon NR SR č.162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľnosti a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam – katastrálny zákon v znení neskorších predpisov.

4.   Obec sa člení na ulice a iné verejné priestranstvá, ktoré majú svoj názov, názvy určuje a mení obec nariadením, pričom prihliada na históriu obce, na významné nežijúce osobnosti.

5.    Obec určuje stavbám súpisné číslo a orientačné číslo, vedie evidenciu súpisných čísiel a evidenciu orientačných čísiel a udržiava ju v súlade so skutočným stavom.

6.   Na účely prevodu vlastníctva k stavbe a poistenia stavby môže obec určiť stavebníkovi súpisné číslo a orientačné číslo aj bez kolaudačného rozhodnutia

Čl. 4
Obyvatelia obce

1.    Obyvateľom obce je osoba, ktorá má na území obce trvalý pobyt.

2.    Obyvateľ obce sa zúčastňuje na samospráve obce. Má právo najmä :
       a.    voliť orgány samosprávy obce a byť zvolený do orgánu samosprávy obce
       b.    hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce
       c.    zúčastňovať sa na verejných zhromaždeniach obyvateľov obce a vyjadrovať na nich svoj názor a zúčastňovať                  sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva
      d.    obracať sa so svojimi podnetmi a sťažnosťami na orgány obce
      e.    používať obvyklým spôsobom obecné zariadenia a ostatný majetok obce slúžiaci na verejné účely
      f.     požadovať súčinnosť pri ochrane svojej osoby a rodiny a svojho majetku nachádzajúceho sa v obci
      g.    požadovať pomoc v čase núdze.

3.    Obyvateľ obce sa podieľa na rozvoji a zveľaďovaní obce, poskytuje pomoc orgánom obce. V súvislosti s tým je povinný:
     a .    ochraňovať majetok obce a podieľať sa na nákladoch obce, vykonávať menšie obecné služby organizované                   obcou, ktoré sú určené na zlepšenie života, životného prostredia, ekonomických podmienok a sociálnych pod-                mienok obyvateľov obce a sú vykonávané v záujme obce
     b.     podieľať sa na ochrane a na zveľaďovaní životného prostredia v obci
     c.      napomáhať udržiavať poriadok v obci
     d.     poskytovať podľa svojich schopností a možností osobnú pomoc pri likvidácií a na odstraňovaní následkov ži-                velnej pohromy alebo havárie v obci.

4.    Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie , stravu alebo inú materiálnu pomoc.

 

5.    Na samospráve obce, okrem  práva voliť a  byť  volený  do  orgánov   samosprávy   obce  a  hlasovať o  dôležitých otázkach života a rozvoja obce, má právo podieľať sa aj ten kto:
       a.    má na území obce nehnuteľný majetok alebo v obci platí miestnu daň alebo miestny poplatok,
       b.     je v obci prihlásený na prechodný pobyt alebo na dlhodobý pobyt,
       c.     má čestné občianstvo obce.

Čl. 5
Samospráva obce

1.    Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba.

2.    Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce :
       a.    orgánmi obce
       b.    hlasovaním obyvateľov obce
       c.    verejným zhromaždením obyvateľov obce

3. Obec pri výkone samosprávy najmä :
      a.  vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce a s majetkom             vo vo vlastníctve štátu prenechaným obce do užívania,
      b.   zostavuje a schvaľuje rozpočet obce a záverečný účet obce,
      c.    rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov a vykonáva ich správu,
      d.    usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, a ak tak ustanovuje osobitný predpis, vydáva súhlas, záväzné stanovis-              ko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb a fyzických osôb a k umies-                 tneniu prevádzky na území obce, vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v obci,
     e.    utvára účinný systém kontroly a vytvára vhodné organizačné, finančné, personálne a materiálne podmienky na               jeho nezávislý výkon,
     f.     zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, obecného              cintorína, kultúrnych, športových a ďalších obecných zariadení, kultúrnych pamiatok obce,
     g.    zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným od-               odpadom, udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vo-               vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp,
     h.    utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chráni životné prostredie,                    ako aj utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť,              telesnú kultúru a šport,
      i.    plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa /zákona č.634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších                      predpisov/ a utvára podmienky na zásobovanie obce, určuje nariadením pravidlá času predaja v obchode,                 času prevádzky služieb a spravuje trhovisko,
       j.    obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón, koncepciu rozvoja jednotli-                  ivých oblastí života obce, obstaráva a schvaľuje programy rozvoja bývania a spolupôsobí pri utváraní vhodných                podmienok na bývanie v obci,
      k.    vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov v obci              a rozvoja obce,
       l.    zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové a príspevkové organizácie,              iné právnické osoby a zariadenia,
      m.   organizuje hlasovanie obyvateľov obce o dôležitých otázkach života a rozvoja obce,
      n.    zabezpečuje verejný poriadok v obci, nariadením môže ustanoviť činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané                  alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste,
      o.    zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok v rozsahu podľa osobitných predpisov /zákon 49/2002 Z. z. o ochra-              ne pamiatkového fondu/ a dbá o zachovanie prírodných hodnôt,
      p.    plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitného predpisu / zákon č.195/1998 Z.z. o sociálnej              pomoci v znení neskorších predpisov/
      q.    vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách
        r.    vedie obecnú kroniku v štátnom jazyku.

4. Ak osobitný zákon pri úprave pôsobnosti obce neustanovuje, že ide o výkon prenesenej pôsobnosti štátnej správy, platí, že ide o výkon samosprávnej pôsobnosti obce.

5. Obec spolupracuje v záujme svojho rozvoja s politickými stranami a politickými hnutiami s občianskymi združeniami a inými právnickými osobami, ako aj s fyzickými osobami pôsobiacimi v obci.

Čl. 6
Vzťah obce a štátu

 

1.   Na obec možno zákonom preniesť niektoré úlohy štátnej správy, ak je ich plnenie týmto spôsobom racionálnejšie a efektívnejšie. S prenesením úloh na obec štát poskytne obci potrebné finančné a iné materiálne prostriedky.

2.   Výkon štátnej správy prenesený na obce zákonom riadi a kontroluje vláda. Obec pri rozhodovaní o právach a povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb vo veciach preneseného výkonu štátnej správy koná podľa osobitných zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, v ostatných prípadoch sa riadi aj uzneseniami vlády a internými normatívnymi aktmi ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy.

3. Obec podlieha dozoru štátu v rozsahu vymedzenom osobitnými zákonmi.

4.   V záujme plnenia úloh obec spolupracuje s orgánmi štátu. Orgány štátu poskytujú obci pomoc v odborných veciach a potrebné údaje z jednotlivých evidencií vedených orgánmi štátu a podieľajú sa na odbornej príprave zamestnancov obce a poslancov obecného zastupiteľstva. Obec poskytuje orgánom štátu potrebné údaje pre jednotlivé evidencie vedené orgánmi štátu alebo úradné konania v rozsahu vymedzenom osobitnými zákonmi.

5.    Obec poskytuje súčinnosť pri zabezpečovaní kancelárskych priestorov a iných nebytových priestorov pre štátny orgán, ktorý ma jeho území sídlo alebo pracovisko.

 

Čl. 7
Všeobecne záväzné nariadenia obce

1.   Obec môže vydávať všeobecne záväzné nariadenia na plnenie úloh samosprávy / ďalej len „samosprávne VZN“ / a všeobecne záväzné nariadenia na plnenie úloh štátnej správy /ďalej len „správne VZN“ /.

2.  Samosprávnym VZN obec uplatňuje svoju samostatnú legislatívnu pôsobnosť. Na vydanie samosprávneho VZN nie je potrebné osobitné splnomocnenie uvedené v zákone. Samosprávne VZN nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.

3.  Správnym VZN obec uplatňuje prenesenú pôsobnosť na základe splnomocnenia zákona a v jeho medziach. Správne VZN nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády a so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.

4.   Nariadenie sa musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykoná vyvesením nariadenia na úradnej tabuli v obci najmenej na 15 dní, účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti. V prípade živelnej pohromy alebo všeobecného ohrozenia, ak je to potrebné na odstraňovanie následkov živelnej pohromy alebo na zabránenie škodám na majetku, možno určiť skorší začiatok účinnosti nariadenia.

5.    Vyvesenie nariadenia na úradnej tabuli v obci je podmienkou jeho platnosti.

6.   Nariadenia sú každému prístupné na Obecnom úrade v Jaslovských Bohuniciach.

Čl. 8
Financovanie obce

 

1.   Obec financuje svoje potreby  predovšetkým  z  vlastných  príjmov, zo  štátnych  dotácií,  ako  aj  z  ďalších  zdrojov. Vlastnými príjmami v rozsahu podľa osobitných predpisov sú
      a.    príjmy z majetku obce a z majetku prenechaného obci do užívania /nájmu/,
      b.    výnosy z miestnych daní a z miestnych poplatkov,
      c.    podiely na daniach v správe štátu,
      d.    výnosy z pokút uložených za priestupky,
      e.    iné príjmy.

2.   Obec môže na plnenie svojich úloh použiť návratné zdroje financovania a prostriedky mimorozpočtových fondov.

3.  Na plnenie rozvojového programu obce alebo na plnenie inej úlohy, na ktorej má štát záujem, možno obci poskytnúť štátnu dotáciu. Použitie štátnej dotácie je preskúmateľné štátnym orgánom podľa osobitných predpisov

4.   Obec môže svoje úlohy financovať aj z prostriedkov združených a inými obcami, so samosprávnymi krajmi a s inými právnickými osobami alebo fyzickými osobami.

5. Obec si môže na plnenie svojich úloh zriadiť mimorozpočtové peňažné fondy. Na plnenie úloh spoločných pre viac obcí alebo z iného dôvodu môže obec zriadiť spoločný fond, správu fondu vykonáva rada fondu ustanovená obcami, ktoré fond zriadili, a to podľa dohodnutých pravidiel.

Čl. 9
Rozpočet obce

1. Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce. Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom. Rozpočet obce sa zostavuje ako viacročný. Viacročný rozpočet je strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky obce, v ktorom sú v rámci jej pôsobnosti vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov najmenej na tri rozpočtové roky.

2. Rozpočet obce obsahuje príjmy a výdavky spojené s činnosťou samosprávy, finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, k rozpočtu samosprávneho kraja a finančné vzťahy k právnickým osobám a fyzickým osobám. Rozpočet obce sa zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový.

3. Pred schválením je rozpočet obce zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť, to platí aj o záverečnom účte obce, ako aj o návrhu na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky.

4.  Prebytky rozpočtu obce možno previesť do mimorozpočtového peňažného fondu obce alebo do rozpočtu obce na ďalší kalendárny rok. O použití prebytku rozpočtu alebo spôsobe úhrady schodku rozpočtu rozhoduje obecné zastupiteľstvo pri prerokúvaní záverečného účtu.

5. Obec vedie účtovníctvo podľa osobitného zákona /zákon č.431/2002 o účtovníctve/. Ročnú účtovnú závierku obce overuje audítor. Audítor overuje aj ďalšie skutočnosti ustanovené osobitným zákonom /zákon NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy/.

6. Postavenie rozpočtu obce, jeho tvorbu obsah, pravidlá rozpočtového hospodárenia, tvorbu a použitie mimorozpočtových zdrojov, spôsob finančného vyrovnania medzi obcami, vzťahy k štátnemu rozpočtu a k rozpočtu samosprávneho kraja ustanovuje osobitný zákon /zákon NR SR č. 583/2004 Z.z./.

7.   Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet obce a jeho zmeny, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje záverečný účet obce. Návrh záverečného účtu obce prerokuje obecné zastupiteľstvo do 6 mesiacov po uplynutí rozpočtového roka.

8.   Obecné zastupiteľstvo môže vyhlásiť dobrovoľnú verejnú zbierku.

 

Čl. 10
Majetok obce

1.   Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce. Majetkom obce sú veci a majetkové práva, ktoré obec nadobudla na základe osobitného zákona a ďalšie veci a majetkové práva, ktoré obec získava v rámci svojej činnosti a pri hospodárení s vlastným majetkom.

2.   Majetok obce slúži na plnenie úloh obce.

3.   Majetok obce sa má zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zasadne nezmenšený zachovať. Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

4.   Majetok obce možno použiť najmä na verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na výkon samosprávy obce.

5.   Majetok obce, ktorý slúži na verejné účely / najmä pre miestne komunikácie a iné verejné priestranstvá/, je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať, ak jeho používanie obec neobmedzila.

6.   Majetok obce a nakladanie s ním upravuje osobitný zákon / zákon SNR č.138/1991 Zb/.

 

Čl. 11
Hospodárenie s majetkom obce

1.   Orgány obce a organizácie sú povinné hospodáriť s majetkom obce a s majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol obci zverený, v prospech rozvoja obce a jeho občanov a ochrany a tvorby životného prostredia.

2.   Orgány obce a organizácie sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať. Sú povinné najmä:
      a.    udržiavať a užívať majetok,
      b.    chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím,
      c.    používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo                 oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi,
     d.    viesť majetok v účtovníctve podľa osobitného predpisu.

3.   Hospodárenie s majetkom obce upravujú zásady, ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

4.   Obec môže zveriť svoj majetok do správy rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie, ktorú zriadila podľa osobitného zákona. Všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom obce musia mať písomnú formu, inak sú neplatné.

5.    Pod správou obecného majetku sa rozumie oprávnenie majetok obce držať, užívať, brať úžitky a nakladať s ním v súlade s osobitným zákonom a so zásadami.

6.    Obec môže svoj majetok vložiť do obchodnej spoločnosti alebo môže zo svojho majetku založiť inú právnickú osobu.

7.   Evidenciu o stave a pohybe majetku obce vedie obecný úrad.

 

 

TRETIA HLAVA

ORGÁNY OBCE
Čl. 12

1.   Orgánmi obce Jaslovské Bohunice sú :
      a.    Obecné zastupiteľstvo
      b.    Starosta obce

2.    Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť a zrušiť podľa potreby stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány, a určuje im náplň práce, môže zriadiť a zrušiť aj ďalšie svoje orgány a útvary, ak tak ustanovuje osobitný zákon /napr. zákon SNR č. 564/1991 Zb./.

3.   Orgánmi obecného zastupiteľstva sú najmä:
      a.    Komisie obecného zastupiteľstva
      b.    Obecný úrad
      c.    Obecný hasičský zbor.

 

Čl. 13
Obecné zastupiteľstvo

1.   Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis /zák. SNR 346/1990 Zb./. Funkčné obdobie poslancov obecného zastupiteľstva je štyri roky a končí sa zložením sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva.

2.   Funkcia poslanca obecného zastupiteľstva je nezlúčiteľná s funkciou
      a.    starostu
      b.    zamestnanca obce
      c.    štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou,
      d.    podľa osobitného zákona /zákon č. 154/2001 Z.z./.

3.  Obecné zastupiteľstvo obce Jaslovské Bohunice má 9 poslancov.

4.  Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä mu je vyhradené
      a.    určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať naj-                najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním ,
      b.    schvaľovať rozpočet obce a zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce,  schvaľovať                   emisiu komunálnych dlhopisov,
      c.    schvaľovať zmluvy uzatvárané v rámci spolupráce obcí
      d.    rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí dlhu a o prevzatí ručiteľského záväzku,
      e.    schvaľovať územný plán obce alebo jeho časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,
       f.    rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov / § 15                zákona SNR č.544/1990 zb./
      g.    určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky, rozhodovať o prijatí úveru alebo                 pôžičky,
      h.    vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné                zhromaždenia občanov,
      i.    uznášať sa na nariadeniach,
      j.    schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodných celkov alebo územných or-              gánov,
     k.    určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu obce a hlavného kontrolóra,
     l.    zriaďovať funkciu hlavného kontrolóra a určovať mu rozsah pracovného úväzku,
    m.    schvaľovať poriadok odmeňovania zamestnancov obce vypracovaný podľa osobitného predpisu / zákon č.                313/2001 o verejnej službe/, ako aj ďalšie predpisy / Rokovací poriadok a pod./
     n.    zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a               odvolávať ich vedúcich /riaditeľov/, zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schva-                 ľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v              právnickej osobe,
    o.    schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného                 regionálneho alebo záujmového fondu,
    p.    zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,
    q.    udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,
     r.     ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce. Obecné zastupiteľstvo ďalej :
            r.1.     schvaľuje štatút obce,
           r.2.      rozhoduje o zložení a úlohách komisií

6.    Postavenie a pôsobnosť obecného zastupiteľstva, spôsob zvolávania ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, prípravu a obsah rokovania obecného zastupiteľstva, prípravu materiálov na zasadnutia obecného zastupiteľstva a spôsob uznášania sa a prijímania uznesení upravuje organizačný poriadok a rokovací poriadok obecného zastupiteľstva.

Čl. 14
Účasť obyvateľov obce na samospráve

1.   Obecné zastupiteľstvo vyhlási hlasovanie obyvateľov obce /miestne referendum/, ak ide o
         a.    zlúčenie obcí, rozdelenie alebo zrušenie obce, ako aj o zmenu názvu obce,
         b.    odvolanie starostu / zákon SNR č.369/1990 Zb. § 13a ods.3 /
         c.    petíciu skupiny obyvateľov obce, ktorú podpísalo aspoň 30% oprávnených voličov do  orgánov samosprávy                  obce./ § 2 ods.1 a 2 zákona SNR č.346/1990 Zb. v znení neskorších predpisov/.

2. Obecné zastupiteľstvo vyhlási hlasovanie obyvateľov obce o rozdelení obce, ak sú splnené podmienky rozdelenia uvedené v osobitnom zákone.

3. Obecné zastupiteľstvo
     a.    vyhlási hlasovanie obyvateľov obce o odvolaní starostu, ak
           1.   o to petíciou požiada aspoň 30% oprávnených voličov do orgánov samosprávy obce

           2.    hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti starostu, porušuje Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zá-                      kony,   a ostatné všeobecné záväzné právne predpisy,
      b.  môže vyhlásiť hlasovanie obyvateľov obce o odvolaní starostu, ak neprítomnosť alebo nespôsobilosť starostu              na výkon funkcie trvá dlhšie ako šesť mesiacov.

4.   O návrhu podľa odseku 3 písm. a/ druhého bodu tohto článku rozhoduje obecné zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých poslancov.

5.  Petíciu podľa odseku 1 písm. c/ tohto článku overujú aspoň traja poslanci určení obecným zastupiteľstvom, ktorí nemôžu byť členmi petičného výboru, a starosta; starosta neoveruje petíciu na vyhlásenie hlasovania obyvateľov obce o odvolaní starostu. Ak petícia spĺňa náležitosti ustanovené osobitným zákonom / zákon č.85/1990 Zb. o petičnom práve v znení zákona č.242/1998 Z.z./ a ak ide o rozdelenie obce, aj ďalšie náležitosti podľa osobitného zákona , obecné zastupiteľstvo vyhlási hlasovanie obyvateľov obce tak, aby sa uskutočnilo do 90 dní od doručenia petície obci, to platí aj v prípade petície na vyhlásenie hlasovania obyvateľov obce o odvolaní starostu.

6. Obecné zastupiteľstvo môže vyhlásiť hlasovanie obyvateľov obce aj pred rozhodnutím o ďalších dôležitých veciach samosprávy obce.

7. Výsledky hlasovania obyvateľov obce sú platné, ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica oprávnených voličov do orgánov samosprávy obce , a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov účastníkov hlasovania obyvateľov obce. Obecné zastupiteľstvo vyhlási výsledky obyvateľov obce do troch dní od doručenia zápisnice o výsledkoch hlasovania na úradnej tabuli.

8. Na prerokovanie obecných vecí môže obecné zastupiteľstvo zvolať verejné zhromaždenie obyvateľov obce .

 

Čl. 15
Starosta

1.    Starosta obce je predstaviteľom obce a jeho najvyšším výkonným orgánom. Funkcia starostu je verejnou funkciou. Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. Sľub znie:

„ Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“

Spôsob voľby starostu upravuje osobitný zákon / zákon SNR č.346/1990 o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov/.

2.    Funkcia starostu je nezlúčiteľná s funkciou
       a.    poslanca obecného zastupiteľstva,
       b.    zamestnanca obce,
       c.    štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou,
       d.    predsedu samosprávneho kraja,
       e.    vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy,
       f.    podľa osobitného zákona / napr. zákon č. 154/2001 Z.z. o prokuratúrach a právnych čakateľov prokuratúry v    znení neskorších predpisov/.

 

3. Starosta
     a.    zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a podpisuje jeho uznesenia,
     b.    vykonáva obecnú správu,
     c.    zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
     d.    rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo týmto štatútom vyhradené obecnému                zastupiteľstvu,
     e.    uschováva vlajku obce, pečať obce a používa obecné insígnie.

4. Starosta je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom. V rámci svojej riadiacej právomoci je starosta oprávnený vydávať príkazy starostu.

5.   Starosta môže zriadiť rady starostu ako svoje stále alebo dočasné poradné orgány, pričom zároveň určí ich zloženie a úlohy.

6.  Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva podľa pravidiel určených osobitným zákonom.

7.    Starosta môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu do 200 000 Sk, ak
       a.    poruší nariadenie,
       b.    neudržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo na inej nehnuteľnosti, a tým naruší vzhľad alebo                   prostredie obce, alebo ak znečistí verejné priestranstvo alebo odkladá veci mimo vyhradených miest,
       c.    nesplní v určenej lehote bez vážneho dôvodu povinnosť uloženú starostom poskytnúť osobnú pomoc alebo                   vecnú pomoc počas odstraňovania a pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej                   udalosti.

8.   Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa starosta dozvedel o tom, kto sa konania podľa odseku 7 dopustil, najneskôr však do troch rokov od porušenia nariadenia alebo nesplnenia povinnosti podľa odseku 7 písm. c). Pri ukladaní pokút sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania. Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní /zákon č.71/1967 Zb./

9. Platové pomery starostu upravuje osobitný zákon / zákon NR SR č. 253/1994 Z.z./.

10.    Mandát starostu zaniká
        a.    odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,
        b.    uplynutím funkčného obdobia,
        c.     vzdaním sa mandátu,
        d.    právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon                         trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
        e.    pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,
         f.    vyhlásením výsledku hlasovania obyvateľov obce o odvolaní starostu, ktorým sa rozhodlo o odvolaní starostu,
        g.     zmenou trvalého pobytu mimo územia obce,
        h.    v prípadoch nezlučiteľnosti funkcie starostu s funkciami určenými podľa osobitného zákona, ak starosta do                  30 dní odo dňa vzniku nezlučiteľnosti funkcie neurobí relevantný úkon na odstránenie tohto rozporu,
         i.   smrťou,
         j.    zrušením obce.

11.    Vzdanie sa mandátu starostu sa musí urobiť písomne a jeho účinky nastávajú dňom uvedeným v tomto písomnom úkone, najskôr však dňom doručenia obecnému úradu. Vzdanie sa mandátu nemožno vziať späť.

Čl. 16
Zástupca starostu

1.  Zástupca starostu zastupuje starostu v celom rozsahu jeho právomocí počas jeho neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie.

2.    Na návrh starostu zvolí zástupcu starostu spravidla na celé funkčné obdobie obecné zastupiteľstvo z poslancov obecného zastupiteľstva. Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia a nie je zvolený zástupca starostu, obecné zastupiteľstvo ho zvolí aj bez návrhu starostu. Obecné zastupiteľstvo môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať 3/5 väčšinou prítomných poslancov.

3.   Zástupca starostu zvolá zastupiteľstvo v prípadoch podľa článku 14 odseku 3 tohto štatútu, ak ho nezvolá starosta.

4.   Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia, plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu. Zastupovanie sa končí zložením sľubu novozvoleného starostu.

5.    Zástupcovi starostu, ktorý plní úlohy starostu podľa odseku 4 tohto článku, patrí plat podľa osobitného zákona /zákon NR SR č.253/1994 Z.z. /

Čl. 17
Komisie obecného zastupiteľstva

1.  Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné iniciatívne a kontrolné orgány.

2.   Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom.

3.   Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.

4.   Podrobnosti o komisiách obecného zastupiteľstva upravuje organizačný a rokovací poriadok obecného zastupiteľstva.

Čl. 18
Obecný úrad

1.   Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu, zložený zo zamestnancov obce. Zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.

2.   Obecný úrad najmä:
    a.    zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou                 písomností obce,
    b.    zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva, obecnej rady a komisií,
    c.    vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom konaní,
    d.    vykonáva nariadenia a uznesenia obecného zastupiteľstva, rozhodnutia starostu a uznesenia obecnej rady,
    e.     zabezpečuje ďalšie činnosti, ktoré súvisia s originálnymi kompetenciami danými zákonmi,
     f.    zabezpečuje ďalšie činnosti, ktoré súvisia s preneseným výkonom štátnej správy danými zákonmi.

3.   Postavenie a pôsobnosť obecného úradu, vzťah orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva k obecnému úradu, organizačnú štruktúru a deľbu práce v rámci obecného úradu, vzájomné vzťahy, vzťahy k orgánom štátnej správy, vyšších územných celkov k Slovenskému odborovému zväzu a k iným organizáciám a vzťahy k organizáciám, ku ktorým plní obec zakladateľskú alebo zriaďovateľskú funkciu, upravuje organizačný poriadok obecného úradu.

Čl. 19
Hlavný kontrolór

1.   Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo na šesť rokov a po uplynutí tohto obdobia sa jeho pracovnoprávny vzťah k obci skončí. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu.

2.  Úlohy hlavného kontrolóra
     a.    vykonáva kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom              a majetkovými právami obce, jej majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitého predpisu /zákon SNR č.278/1993             Z.z./, kontrolu príjmov a výdavkov a finančných operácií obce, kontrolu vybavovania petícií a sťažností, kontrolu                  dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrolu plnenia uznesení                      obecného zastupiteľstva, kontrolu dodržiavania interných predpisov obce a kontrolu ďalších úloh ustanovených              osobitnými predpismi /napr. zákona č.583/2004 Z.z./,
    b.    predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí             byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým,
    c.    vypracováva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schvále-               ním v obecnom zastupiteľstve,
    d.    predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
     e.    predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí            kalendárneho roku,
      f.    spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými                  obci zo štátneho rozpočtu alebo štrukturálnych fondov Európskej únie,
      g.   vybavuje sťažnosti ak tak ustanovuje osobitný zákon /§ 11 ods.3 zákona č. 152/1998 Z.z./,
      h.    je povinný vykonať kontrolu ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo,
       i.    plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.

3.   Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva s hlasom poradným.

4.   Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do iných dokumentov týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenie účtovníctva, nakladania s majetkom obce a do iných dokladov potrebných na výkon kontroly.

5.   Funkcia hlavného kontrolóra je nezlúčiteľná s funkciou
      a.    poslanca obecného zastupiteľstva,
      b.    starostu,
      c.    člena orgánu právnickej osoby založenej alebo zriadenej obcou,
      d.    iného zamestnanca obce,
      e.    podľa osobitného zákona

6.  Výkon funkcie hlavného kontrolóra zaniká
     a.    vzdaním sa funkcie,
     b.    odvolaním z funkcie,
     c.    uplynutím jeho funkčného obdobia,
     d.    smrťou, alebo vyhlásením za mŕtveho.
     e.    dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorým              bola jeho spôsobilosť na právne úkony obmedzená,
      f.    dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol odsúdený za trestný čin alebo právoplatne odsúdený               za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
      g.  dňom, keď začal vykonávať funkciu podľa odseku 5 tohto článku.

7.   Obecné zastupiteľstvo odvolá hlavného kontrolóra z funkcie, ak
      a.    opakovane alebo zvlášť hrubým spôsobom poruší povinnosti zamestnanca alebo vedúceho zamestnanca
             ( zákon č.502/2001 Z.z.)
      b.    opakovane alebo zvlášť hrubo zanedbáva povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie, a bol na to aspoň raz písomne
             upozornený obecným zastupiteľstvom.

Čl. 20
Obecný hasičský zbor

1.   Obecný hasičský zbor je útvar zriadený na plnenie úloh súvisiacich so zdolávaním požiarov a vykonávaním
       záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach.

2.   Na čele obecného hasičského zboru je veliteľ, ktorého volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo v súlade s
      podmienkami uvedenými v osobitnom zákone.

3. Obecný hasičský zbor:
     a.    vykonáva záchranu osôb ohrozených požiarom a zdoláva požiare,
     b.    vykonáva záchranu zvierat a majetku ohrozených požiarom,
     c.    vykonáva záchranné práce pri živelných pohromách,
     d.    poskytuje pomoc podľa svojich technických možností a odbornej kvalifikácie pri bezprostrednom ohrození
            života osôb pri nehodách a iných mimoriadnych udalostiach,
     e.    zabezpečuje akcieschopnosť hasičskej jednotky a jej vecných prostriedkov,
      f.    vykonáva v určenom rozsahu odbornú prípravu svojich členov,
     g.    ohlasuje bez zbytočného odkladu okresnému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru zásahy pri
            zdolávaní záchranných prác počas živelných pohrôm a iných mimoriadnych udalostí,
     h.    vypracováva a vedie dokumentáciu obecného hasičského zboru.

4.   Podrobnosti o fungovaní a chode obecného hasičského zboru upravuje osobitný zákon a požiarny poriadok obce.

 

Čl. 21
Poslanci obecného zastupiteľstva

1.   Poslanec obecného zastupiteľstva /ďalej len „poslanec“/ je povinný najmä
      a.    zložiť sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, na ktorom sa zúčastní,
      b.    zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený,
      c.    dodržiavať organizačný a rokovací poriadok,
      d.    obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov.

2. Mandát poslanca zaniká
     a.    odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,
     b.    uplynutím funkčného obdobia,
     c.    vzdaním sa mandátu
    d.    právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin , ak výkon trestu
          odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
     e.    pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,
     f.    zmenou trvalého pobytu mimo územia obce,
    g.    ak sa bez vážneho dôvodu a bez ospravedlnenia nezúčastní trikrát po sebe na riadnom zasadnutí obecného
            zastupiteľstva,
     h.    ak počas jedného roka nie je spôsobilý zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva,
     i.    v prípadoch podľa § 11 ods. 2 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
     j.    zrušením obce alebo
     k.    smrťou.
Mandát poslanca obecného zastupiteľstva zanikne vzdaním sa len vtedy, ak vzdanie sa bolo urobené ústne do zápisnice alebo písomne; pri písomnom vzdaní sa mandátu jeho účinky nastávajú doručením obecnému úradu. Vzdanie sa mandátu nemožno vziať späť.

 

3.   Poslanec je oprávnený najmä
       a.    predkladať obecnému zastupiteľstvu a ostatným orgánom návrhy,
       b.    interpelovať starostu vo veciach týkajúcich sa výkonu ich práce,
       c.    požadovať od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených obcou vysvetlenie vo veciach týkajúcich
             sa ich činnosti,
      d.    požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických osôb a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci
              podnikateľskú činnosť, vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci,
      e.    zúčastňovať sa na previerkach, na kontrolách, na vybavovaní sťažností a oznámení, ktoré uskutočňujú orgány
             obce,
       f.    požadovať vysvetlenia od štátnych orgánov vo veciach potrebných na riadny výkon poslaneckej funkcie.

4. Funkcia poslanca obecného zastupiteľstva sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného
    pomeru. Za jej výkon však môže obec poskytnúť odmenu. Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v
   súvislosti s výkonom funkcie poslanca vznikli, podľa osobitných predpisov platných pre zamestnancov v pracovnom
   pomere.

5. Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani nárokoch vyplývajúcich z pracovného alebo
    obdobného pomeru. Zamestnávatelia umožňujú poslancom výkon funkcie podľa osobitných predpisov, to platí aj
    pre členov komisií, ktorí nie sú poslancami. Obec uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za vyplatenú
   náhradu mzdy alebo inej odmeny za prácu. Poslancom, ktorí nie sú v pracovnom pomere, obec poskytuje náhradu
   ušlého zárobku. 

6.   Poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti obecného zastupiteľstva.

7.   Poslanec obecného zastupiteľstva skladá sľub, ktorý znie:

„ Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa najlepšieho vedomia a svedomia.“

 

 

ŠTVRTÁ HLAVA

 
 

Symboly a ocenenia obce
Čl. 22 

Symboly obce

1.  Symbolmi obce sú :
      a.    erb obce
      b.    vlajka obce
      c.    pečať obce

2.   Erb obce Jaslovské Bohunice tvorí v červenom štíte strieborný svätý Michal Archanjel so zlatým krížikom na hlave, v
       pravej ruke drží zlatý meč, v ľavej zlaté váhy, pod pravou rukou je zlatá šesťcípa hviezda.
      Je zapísaný v heraldickom registri, ktorý vedie Ministerstvo vnútra SR, pod evidenčným číslom HR N 45/J-4/1992. 
      Vyobrazenie erbu obce tvorí prílohu č. 1 tohto štatútu.

3.  Vlajka obce Jaslovské Bohunice je v tvare obdĺžnika, pričom šírka k výške je 2:3. Vlajka obce je pruhovaná
    ukončená zástrihom s tromi cípmi. Ktoré siahajú do jednej tretiny dĺžky vlajky. Vlajku obce Jaslovské Bohunice tvoria
    farby: červená, žltá, biela, červená, biela, žltá, červená, t.j. 7 pruhov. Vyobrazenie vlajky obce tvorí prílohu č.2 tohto
    štatútu.

4.   Pečať obce je tvorená okružím veľkého znaku o priemere 24 mm a kruhopisom “OBEC JASLOVSKÉ BOHUNICE“
      po obvode. Celkový priemer pečate je 40 mm. Vyobrazenie pečate obce tvorí prílohu č.3 tohto štatútu.

 

5.   Okrem symbolov obce podľa odseku 1 tohto článku používa obec aj štandardu starostu obce, ktorá má rovnakú
      podobu ako erb obce, je však olemovaná zlatým lemom .

6.   Pečiatky, razidlá a insígnie starostu obce, ako i ďalšie symbolové a hodnostné znaky môžu obsahovať erb obce
      prípadne i ďalšie heraldické modifikácie erbu podľa ich plošnej veľkosti, dôležitosti a účelu použitia.

Čl. 23p
Používanie symbolov obce

1.   Symboly obce uvedené v článku 22 odseku 1 tohto štatútu používa obec pri výkone samosprávy.

2.   Obecný erb používa obec a ním riadené organizácie v historickej kontinuite:
       a.    na insígniách starostu,
       b.    na pečiatkach a razidlách starostu, obecného zastupiteľstva, obecného úradu, prípadne na pečiatkach
              organizácií obcou riadených,
       c.    v záhlaví dokumentov, listín, písomností a tlačovín orgánov obce, orgánov obecného zastupiteľstva, obecného
              úradu, prípadne na pečiatkach organizácií obcou riadených,
       d.    na tlačovinách a publikáciách obce,
       e.    na označeniach budov, reprezentačných siení obce, kancelárií, pokiaľ všeobecne záväzné predpisy
              nenariaďujú používať štátny znak,
        f.    na hnuteľných predmetoch v majetku obce a jeho organizácií,
       g.    na služobných odznakoch, rovnošatách, prípadne na jednotných spoločenských či športových úboroch
              zamestnancov obce a sprievodcov obce (len sprievodcovia v zmysle všeobecne záväzného nariadenia o
             sprievodcovskej činnosti na území obce),
      h.    na iných reklamných a propagačných materiáloch súvisiacich s prezentáciou obce, jeho orgánov a organizácií
             ním riadených.

3.   Starosta obce môže povoliť používanie erbu obce, prípadne jeho heraldických modifikácií, aj iným fyzickým a
       právnickým osobám pôsobiacim na území obce, len na ich písomnú žiadosť s pripojeným návrhom a náčrtom o
      forme a umiestnení znaku. Povolenie nie je potrebné na vedeckú a pedagogickú činnosť ohľadom symboliky
      obce.
      Technické a administratívne zabezpečenie bude vykonávať obecný úrad, ktorý bude zároveň oprávnený kontrolovať
       správnosť používania symbolov obce.

 

4.   Všetci používatelia znakov a vlajky obce musia tieto symboly používať dôstojne a nedopustiť ich poškodenie a
      hanobenie. V prípade rozporu s týmito zásadami, v prípade nesprávneho používania alebo v iných prípadoch
      hodných zreteľa, môže starosta obce kedykoľvek zakázať používanie týchto symbolov.

5.   Orgány a organizácie obce používajú vlajku obce v súlade s platnými predpismi pri slávnostných príležitostiach na
      výzdobu budov, ulíc, námestí a siení. Pri spoločnom používaní štátnej zástavy s vlajkou obce patrí prednosť štátnej
      zástave. Vlajku obce je možné používať na označenie budov samosprávy obce.

 

6.   Obec označuje erbom obce a vlajkou obce budovu obecného úradu, zasadaciu miestnosť obecného
       zastupiteľstva a úradnú miestnosť starostu a budovy v majetku obce.

7. Štandardu starostu obce insígnie je oprávnený používať iba starosta, prípadne poslanci obecného zastupiteľstva,
    ktorí zastupujú starostu počas jeho neprítomnosti alebo sú poverení jeho zastupovaním pri protokolárnych
    úkonoch. Štandarda starostu je umiestnená spravidla v pracovni starostu.

 

Čl. 24
Ocenenia obce

 

1.   Za obzvlášť významné zásluhy o obec a jeho obyvateľov, môže obec udeliť:
      a.    Čestné občianstvo obce Jaslovské Bohunice,
      b.    Cenu obce Jaslovské Bohunice,
      c.    Cenu starostu obce Jaslovské Bohunice,
      d.    Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu obce Jaslovské Bohunice,
      e.    Vecný dar, alebo odmenu.

2.   Ocenenia uvedené v odseku 1 tohto článku možno udeliť aj in memoriam.

3.   Vynikajúce aktivity a výkony v oblasti vedy, techniky, kultúry, športu a v spoločensko–politickej oblasti, ktoré súvisia s
     obcou, a ktorých význam presiahol regionálny rámec a majú nezastupiteľné miesto v dejinách, môže obec oceniť
      zhotovením a umiestnením pamätnej tabule, busty alebo pomníka.

4.  O udelení ocenení uvedených v odseku 1 tohto článku a o zhotovení a umiestnení pamätnej tabule, busty alebo
      pomníka rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

5.  V odôvodnených prípadoch môže obecné zastupiteľstvo 3/5 väčšinou prítomných poslancov rozhodnúť o odňatí
     Čestného občianstva obce Jaslovské Bohunice, Ceny obce Jaslovské Bohunice, Ceny starostu obce Jaslovské
     Bohunice, Uznania za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu obce Jaslovské Bohunice a o odstránení pamätnej tabule,
     busty alebo pomníka.

PIATA HLAVA

 
 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE
 Čl. 25 

Účinnosť
Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia sa ruší – Štatút obce Jaslovské Bohunice zo dňa 30.12.1994.
Účinnosť nadobúda 15 dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce Jaslovské Bohunice.
Na obecnej tabuli zverejnené dňa: 16. februára 2007
Schválený Obecným zastupiteľstvom obce Jaslovské Bohunice, dňa : 12. februára 2007 uznesením č.V/5.

 

 

V Jaslovských Bohuniciach ,dňa 12.2.2007

 

 

                                                                                                                  Peter Ryška
                                                                                                                 starosta obce

 

 

 

 

Toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Jaslovské Bohunice č.39 Štatút obce Jaslovské Bohunice bolo vyvesené na obecnej tabuli od 16.2.2007 do 5.3.2007 a zverejnené na internetovej stránke obce 16.2.2007 – neboli voči nemu vznesené žiadne pripomienky.

Jaslovské Bohunice 6.3.2007

                                                                                                                  Peter Ryška
                                                                                                                 starosta obce

 

Erb Obce Jaslovské Bohunice             Pečať Obce Jaslovské Bohunice     Vlajka Obce Jaslovské Bohunice

JB erb JB pečať JB vlajka

 

Štatút obce Jaslovské Bohunice (VZN č.39/20117)  (pdf)