Obsah

Oznamy

Správy

prvá prechádzajúci
z 2
posledná

Odpočet vodomerov

TAVOS a.s. žiada občanov o súčinnosť a nahlásenie stavov vodomerov - vzhľadom na mimoriadnu situáciu na území (COVOD-19) a aby sa predišlo osobným kontaktom.
Zákazníci si môžu stav vodomeru odčítať sami do 31.12.2020 a nahlásiť ho na tel čísla 0910 553 427, na toto číslo môžete zaslať aj SMS - pozor nezabudnite tam uviesť vaše meno, priezvisko a adresu, alebo na pevné linky 033/5966137, 033/5966127, 033/5966139. Stav vodomeru môžete nahlásiť aj mailom: vodomer@tavos.sk .
Zákazníkom, ktorí stav vodomeru nenahlásia, bude vyfaktúrovaná spotreba k 31.12.2020 vo výške priemerného množstva vody dodanej za predchádzajúce obdobia.
celý text

ostatné, novinky | 26. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Sprísnenie opatrení pri vstupe na obecný úrad

Vážení občania,
v súvislosti so zhoršujúcou sa situáciou s pandémiou koronavírusu pristupujeme na obecnom úrade od pondelka 14.9.2020 k sprísneným opatreniam.
Obecný úrad bude uzamknutý a počas úradných hodín – pondelok, streda a piatok – si budete musieť zazvoniť. Pri vstupe do budovy vám bude odmeraná teplota – pokiaľ táto bude nad 37,5 C,  budete musieť priestory obecného úradu opustiť.
Ak bude vaša teplota v norme, zapíšeme vaše meno, priezvisko, adresu a telefónne číslo – je to na uľahčenie dohľadania kontaktov, pokiaľ by došlo k situácii, že u niekoho na obecnom úrade bude zistený koronavírus. Tieto zoznamy sa budú po 14 dňoch skartovať... celý text

ostatné, novinky | 10. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Ako uhrádzať faktúry

Obec prvýkrát zasielala občanom faktúry za stočné. Doposiaľ sa stočné platilo na základe faktúry, ktorú TAVOS a.s. zasielala za vodu.
Dochádza ale k mylným platbám. Uhradené sumy nezodpovedajú fakturácii. Neuvádzajú sa tiež variabilné symboly, čo sťažuje identifikácie platieb najmä pri platcoch s rovnakým menom a priezviskom... celý text

ostatné, novinky | 11. 8. 2020 | Autor: Správce Webu
Separovanie papiera po novom 1

Separovanie papiera po novom

Separovanie odpadu musí byť na prvom mieste. Od jeho množstva sa totiž odvíja výška poplatku za komunálny odpad. Je to dôležité aj preto, lebo ceny za tonu odpadu uloženého na skládke, sa stále zvyšujú.
Hľadali sme preto možnosti ako naučiť našich občanov separovať a tak sme ponúkli za papier a kartón, ktorý občania privezú na zberný dvor rôzny papierenský tovar (toaletný papier, servítky, vreckovky, a pod.). V čase keď sme túto informáciu zverejnili, tak zberné suroviny vykupovali papier za 0,08 € a kartón za 0,05 €. Tieto podmienky boli pre obec výhodné. Začiatkom roka sa situácia zmenila a zberné suroviny už chceli zaplatiť všetko. celý text

ostatné | 14. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznam pre stavebníkov na Dubovej ulici

V súvislosti s krízovou situáciou na Slovensku, nám spoločnosť Západoslovenská distribučná a.s. oznámila, že nakoľko funguje v krízovom režime, tak stavba - pripojenie Dubovej ulice k rozvodu elektriky, nebude odovzdaná v stanovenom termíne. Nový termín odovzdania staveniska nám bude oznámený.
Ďakujeme za pochopenie.
celý text

ostatné, novinky | 1. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
Podzemne kontajnery

Polopodzemné kontajnery na Sídlisku - čo do ktorého patrí

Na Sídlisku boli dané do užívania polopodzemné kontajnery na komunálny odpad a separovaný zber. Žiadame všetkých obyvateľov, aby striktne dodržiavali zásady triedenia odpadu a tento dávali do príslušných kontajnerov. Máme vytvorené dobré podmienky, stačí ich len dodržiavať. Od toho sa aj do budúcnosti bude odvíjať výška poplatku, ktorú platíme... celý text

ostatné, novinky | 26. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
Viete, čo všetko už nemusíte nosiť na úrady? 1

Viete, čo všetko už nemusíte nosiť na úrady?

V zmysle zákona proti byrokracii ( 177/2018 Z.z. v znp) sú orgány verejnej moci (medzi tieto patria aj mestá a obce) pri svojej úradnej činnosti povinné a oprávnené získavať a používať údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy a vyhotovovať si z nich výpisy a tieto údaje a výpisy si v nevyhnutnom rozsahu navzájom bezodplatne poskytovať. celý text

ostatné | 8. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Ak máte záujem o parkovacie miesto na Sídlisku, dajte si žiadosť

V lokalite Sídliska je k dispozícii 70 parkovacích miest, ktoré bude obec na základe žiadosti občanov dávať do ich užívania ako trvalé parkovisko mimo stráženého parkoviska.
Miesto bude prenajaté vždy na jeden kalendárny rok. 
Parkovacie miesta sú určené pre obyvateľov Sídliska.
Na tento rok je potrebné si dať žiadosť do 20.3.2020. celý text

ostatné, novinky | 5. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Ide o vaše zdravie a život

O opakujúcich sa pochybeniach chodcov, ale aj cyklistov, ktorí nedodržiavajú základné pravidlá správania sa pri ich pohybe po komunikáciách, čítame a počúvame denno-denne v správach. Obvodné oddelenie PZ Jaslovské Bohunice nás preto požiadalo o zverejnenie ich oznamu: celý text

ostatné, novinky | 5. 2. 2020 | Autor: Správce Webu

Informácia veterinárnej správy v súvislosti s chovom a zabíjaním ošípaných

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava zaslala na zverejnenie informáciu o domácich zabíjačkách, spôsobe ich nahlasovania a obecných zabíjačkách.
Zaslala tiež aktualizovaný postup registrácie, ktorý platí iba pre chovy s 1 kusom ošípanej na domácu spotrebu.celý text

ostatné, novinky | 9. 2. 2019 | Autor: Správce Webu

Oznam ambulancie MUDr. Grékovej

Obvodná ambulancia MUDr. Danky Grékovej na Sídlisku oznamuje, že od 1.9.2018 dôjde k zmene ordinačných hodín. Súčasne začína využívať elektronický systém na vydávanie časeniek aj prihlasovanie sa na vyšetrenie na presný čas. celý text

ostatné, novinky | 9. 8. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Prosíme o pomoc

V priebehu víkendu 9.-10.6.2018 niekto z bytových domov na Sídlisku vymieňal nábytok a robil si poriadok v pivnici. Dve válendy skončili pri smetných košoch na dvoch stanovištiach - pri bytovom dome 339 a 382, spolu s prepravkou starých zemiakov. Už skoro dva roky informujeme, že veľkorozmerné odpady si majú obyvatelia vyviezť na zberný dvor. celý text

ostatné, novinky | 11. 6. 2018 | Autor: Správce Webu
GDPR

Podmienky ochrany súkromia (GDPR)

Od 28.5. 2018 je v platnosti nový zákon o ochrane osobných údajov -tzv. GDPR. Chceme vám poskytnúť podrobné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov z našej strany. Tieto podmienky ochrany súkromia vysvetľujú transparentným a prehľadným spôsobom informácie podľa článku 13 a 14 GDPR Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov príp. § 19 a 20 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. celý text

ostatné, novinky | 28. 5. 2018 | Autor: Správce Webu

Radón a zdravie obyvateľstva

Úradom verejného zdravotníctva nám bol zaslaný na zverejnenie informačný materiál tykajúci sa radónu a zdravia obyvateľstva.
Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie predstavuje radón po fajčení druhé najväčšie riziko vzniku rakoviny pľúc. celý text

ostatné | 10. 5. 2018 | Autor: Správce Webu

Čo vlastne tvorí plastový odpad

V súvislosti s opakujúcimi sa dotazmi občanov týkajúcich sa údaju ohľadne zložiek triedeného plastového odpadu zberaného v obci, ktorý je obsiahnutý v harmonograme zvozu oznamujeme, že údaj je viazaný na zložky triedeného plastového odpadu vhodného na recykláciu, v súlade s aktuálnou situáciou na trhu s plastovým odpadom. celý text

ostatné, novinky | 19. 2. 2018 | Autor: Správce Webu
Bankomat

Máme v obci bankomat

Po úspešných rokovaniach so Slovenskou sporiteľňou a.s. máme v obci bankomat a nemusíme si chodiť vyberať peniaze do Trnavy. Bankomat bol presunutý z areálu JAVYSu do obecnej budovy v ktorej je aj sídlo Pošty. Nachádza sa z bočnej strany pri vchode do spoločenskej miestnosti, ktorá slúži aj ako jedáleň, alebo volebná miestnosť. celý text

ostatné | 21. 8. 2017 | Autor: Správce Webu

Obec ponúka novú službu - stravovanie

Ak ste poberateľmi starobného, invalidného, vdoveckého, vdovského, alebo iného dôchodku a ste občanmi Jaslovských Bohuníc, obec pre vás pripravila možnosť poskytnúť obed v cene 2,30 €. celý text

ostatné | 7. 9. 2016 | Autor:

Zber objemného odpadu už len cez EKOdvor

Objemný odpad z domácností, ako je hlavne nábytok, dvere, nádoby, okná, koberce atď,. bude možné odovzdávať celoročne už len na Ekodvore Jaslovské Bohunice počas prevádzkových hodín. Zber objemného odpadu, ktorý sa vykonával dva krát ročne, na jar a na jeseň už nebude!
Podľa nového zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch sa povinnosť zabezpečiť zber a prepravu tohto odpadu nevzťahuje na obec, ktorá má menej ako 5000 obyvateľov a na jej území je zriadený zberný dvor. Zber odpadov s obsahom škodlivých látok /nebezpečný odpad/, bude prebiehať dvakrát ročne ako doteraz. celý text

ostatné | 2. 6. 2016 | Autor:

Pneumatiky už zberný dvor nevezme

S účinnosťou od 1. januára 2016 začal platiť nový zákon o odpadoch č. 79/2015 Z.z. Podľa tohto zákona, nemôžu by opotrebované pneumatiky prevzaté na EKOdvor obce Jaslovské Bohunice. Taktiež je zakázané ich umiestňovať do kontajnerov na veľkoobjemný odpad. celý text

ostatné | 19. 5. 2016 | Autor:

Telocvičňa bez obmedzenia

Šesť exteriérových fitnes prvkov sa nachádza na Sídlisku v areáli zdravotného strediska. Bez otváracích hodín a platenia vstupného si tu môže zacvičiť ktokoľvek, kto má chuť.
Vstup a cvičenie na fitnes strojoch je na vlastnú zodpovednosť.


celý text

ostatné | 4. 10. 2015 | Autor:

Môžete bezplatne prijímať dôležité správy a oznamy

Vážení občania, obec Jaslovské Bohunice Vám ponúka možnosť bezplatne prijímať dôležité oznamy obce prostredníctvom SMS a/alebo e-mailových správ, podľa vlastného výberu. celý text

ostatné | 21. 9. 2015 | Autor:

Demontáž predmetov na stĺpoch elektrického vedenia

Západoslovenská distribučná a.s., ktorá je prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy na území našej obce nám listom oznámila, že v katastrálnom území našej obce pristúpi k realizácii demontáže neoprávnene umiestnených predmetov (reklamné a iné tabule a predmety) na podperných bodoch elektrického vedenia. Vlastníci týchto predmetov majú v tejto veci možnosť kontaktovať spoločnosť Západoslovenská distribučná a.s. na emailovej adrese podperne.body@zsdis.sk. celý text

ostatné | 28. 7. 2015 | Autor:

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Výst. JBO-143/2015 celý text

ostatné | 15. 7. 2015 | Autor:

Služba pre občanov - práce s mechanizmami

Služba pre občanov celý text

ostatné | 29. 6. 2015 | Autor:

Výzva pre občanov

Žiadame občanov, aby do kontajnerov ktoré sú umiestnené na Novej ulici a určené len pre zber skla a odevov, nevhadzovali iný odpad, olej, ani ku kontajnerom neodkladali tašky s iným odpadov.
V prípade opakovania porušenia zákazu budú tieto kontajnery stiahnuté a občania budú využívať pre dané účely zberný dvor. celý text

ostatné | 28. 5. 2015 | Autor:

Zapojte sa do zberu použitého kuchynského oleja

Zapojte sa do zberu použitého kuchynského oleja celý text

ostatné | 6. 3. 2015 | Autor:

Informácia pre záujemcov o horúcovod na Panských dieloch

Slovenské elektrárne a.s., Atómové elektrárne Bohunice v súčasnosti realizujú stavbu "Rozšírenie teplovodnej siete v obci Jaslovské Bohunice, lokalita Panské Diely". V prípade záujmu o pripojenie na tento rozvod je potrebné: celý text

ostatné | 8. 7. 2014 | Autor:

Ponúkame vám novú službu - SMS-info

Bezplatné prijímanie dôležitých oznamov prostredníctvom služby SMS-info celý text

ostatné | 24. 5. 2014 | Autor:

Nahlasovanie porúch aj cez e-mail

Aby sme vám rozšírili možnosti pri nahlasovaní porúch a závad, zriadila obec pre tento účel samostatnú e-mailovú adresu: poruchy@jaslovskebohunice.sk.
Prostredníctvom tejto adresy môžete komunikovať, aj sa dotazovať na vami nahlásené poruchy. celý text

ostatné | 17. 11. 2013 | Autor:

Spustenie Diskusného fóra

Na webovej stránke našej obci pribudla na hlavnej lište záložka Diskusné fórum. Obec chce týmto poskytnúť priestor na diskusiu o témach, ktoré sa dotýkajú našej obce a teda nás všetkých. Ak budete chcieť prispievať, musíte sa najskôr registrovať. Pri vstupe do fóra sa zobrazí zoznam okruhov, do ktorých môžete po registrácii vkladať témy, ktoré by podľa vás mohli zaujať aj ostatných občanov a budú na tému reagovať svojimi príspevkami.
Prosíme nezneužívajte tento priestor na diskusie a príspevky, ktoré urážajú, obviňujú, alebo sú akokoľvek inak nevhodné, alebo sa netýkajú diania v obci. Diskutujte vecne a k téme.
Doporučujeme vám prečítať si najprv podmienky diskusného fóra, aby sme sa vyhli nedorozumeniam. Akékoľvek
porušenie podmienok bude mať za následok vymazanie príspevku a pri opakovanom porušení aj zablokovanie používateľa. celý text

ostatné | 17. 11. 2013 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 2
posledná