Obsah

Rozhodnutie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu vydáva obec na základe § 3b zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon).

Lehota na vybavenie: 30 dní.

Správny poplatok: 30 €
 

Na stiahnutiežiadosť pripojenie prístupovej komunikácie na miestnu komunikáciu (docx).

Vabavuje: Ing. Jozef Zemko
                  tel.: 033/5571025
                  e-mail: jozef.zemko@jaslovske-bohunice.sk