Obsah

Cenníky a sadzobníky poplatkov


Sadzobník správnych poplatkov v zmysle zákona NR SR č.145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov platný od 1.1.2019.

Cenník služieb (docx) poskytovaných obcou Jaslovské Bohunice

Sadzobník poplatkov (pdf) za sprístupňovanie informácií

Cena stočného 
Obecné zastupiteľstvo obce  schvalilo uzn. 234/VIII z 28.10.2019 od 1.1.2020 ceny za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou pre jednotlivých producentov nasledovne:
- výška pevnej ceny pre domácnosti, obyvateľstvo :                                     0,50 € /m³ bez DPH
- výška pevnej ceny pre právnické subjekty, podnikateľov:                           0,925 € /m³ bez DPH
- výška pevnej ceny pre obce Malženice, Radošovce a Dolné Dubové:      0,925 €/m³ bez DPH.
Obecné zastupiteľstvo obce uznesením 235/VIII z 28.10.2019 stanovilo minimálne množstvo odvedenej odpadovej vody 25m³/osoba/rok, ako základ pre výpočet ceny za odvádzanie odpadových vôd do obecnej verejnej kanalizácie.

Cenník (rtf) služby pre občanov – práce s mechanizmami.

 

Cenník športovísk:

FiFitness centrum Jaslovské Bohunice

Cena 1 vstup cudzí (majúci trvalý pobyt mimo obce Jasl. Bohunice)

3,00 €

Cena 1 vstup domáci s trvalým pobytom v obci a študenti Ubytovne Jasl. Bohunice        

1,00 €

Pri zakúpení viac ako 16-tich vstupov:

Cena 1 vstup cudzí (majúci trvalý pobyt mimo obce Jasl. Bohunice)                                     

2,00 €

Cena 1 vstup domáci s trvalým pobytom v obci, alebo študenti Ubytovne Jasl. Bohunice       

0,70 €

Členovia BAST ŠK Blava majú vstup zdarma. Platnosť permanentky je 2 mesiace.
 

Telocvičňa 

Druh poplatku:

  Výška poplatku v €

Prenájom telocvične v areáli ubytovne obce Jaslovské Bohunice za 1 hodinu

10,00

Členovia Veterán klubu, Futbalového klubu, B.A.S.T., Tenisového klubu majú vstup zdarma.

 

Cenník prenájmu tenisových kurtov (hala + nafukovačka) na zimnú sezónu od 14.10.2019 do 19.4.2020:

 

 7 00 – 14 00
+ víkendy a sviatky

1400 – 22 00

Prenájom tenisového kurtu + haly zimná sezóna

poplatok v € / hod.

Tenisový klub ŠK Blava 1928 a Klub tenisových amatérov

4

5

Občania obce Jaslovské Bohunice

8

10

Permanentka - občania obce Jaslovské Bohunice – 25 hod. a viac  

7

9

Ostatní

11

13

Permanentka – ostatní – 25 hod. a viac

10

11

Permanentku si môžete objednať v čase úradných hodín na t.č.  0905 286 649, alebo mailom na adrese:  beata.matovicova@jaslovske-bohunice.dcom.sk. Jednorázový vstup si môžete objednať na t. č. 033 55 92 294.