Obsah

Školstvo


Z histórie vzdelávania v našej obci

Prvé kroky do školy urobili Bohuničania už v roku 1300. Spoločnú dvojtriedku s Jaslovčami postavili o 632 rokov neskôr. Škola bola založená spolu s farou. Mala dve izby – jednu pre žiakov a jednu pre učiteľa, ktorý dostával plat od majetnejších občanov.

V roku 1847 už mala škola stromkovú škôlku a knižnicu, ktorá v roku 1880 obsahovala tridsať zväzkov.

S postupom času, asi od roku 1929, už stará budova požiadavkám školy nestačila a preto sa obecné zastupiteľstvá v Bohuniciach a Jaslovciach v máji 1930 uzniesli na stavbe novej dvojtriedky. Výstavba napredovala veľmi rýchlo a vyučovať sa začalo po vysviacke 2. októbra 1932.

Významným dňom nielen pre deti, ale aj pre celú obec Jaslovské Bohunice, sa neskôr stal 28. august 1980, kedy bola otvorená trinásťtriedna moderná škola. V jej priestoroch získavajú deti prvé vedomosti dodnes.

 

Zo súčasnosti

V rokoch 2008 až 2011 prešla škola opäť veľkou modernizáciou. Plochá strecha bola vymenená za podkrovie, v ktorom vznikli nové priestory pre vyučovanie. Tu našla svoje zázemie aj Základná umelecká škola a koncertná miestnosť. Svoje nové miesto tu má aj počítačová učebňa.  Časť modernizácie bola zrealizovaná aj za pomochy fondov EÚ.