Obsah

EKOdvor


Prevádzkovateľom EKOdvora je obec Jaslovské Bohunice.
Je určený na bezplatné uloženie odpadu z domácností pre fyzické osoby,  občanov s trvalým pobytom v Jaslovských Bohuniciach, vlastníkov nehnuteľností  v obci Jaslovské Bohunice.

Kontakt: Ing.Maroš Dunda, 0907 77 99 75
 

Streda

od 12.00 hod. do 17.00 hod.

Štvrtok

od 12.00 hod. do 17.00 hod.  - len zber papiera a kartónu

Sobota

od 08.00 hod. do 14.00 hod.

Zoznam odoberaných odpadov:
- objemný odpad
- drobný stavebný odpad
- papier a lepenka
- biologicky rozložitelný odpad
- textílie

Prehľadné informácie o triedení odpadu v našej obci nájdete na stránke triedime.jaslovske-bohunice.sk

Prevádzkový poriadok EKOdvora (rtf).

S účinnosťou od 1. januára 2016 začal platiť nový zákon o odpadoch č. 79/2015 Z.z. Podľa tohto zákona, nemôžu by opotrebované pneumatiky prevzaté na EKOdvor obce Jaslovské Bohunice. Taktiež je zakázané ich umiestňovať do kontajnerov na veľkoobjemný odpad.
V zmysle horeuvedeného zákona je možné odpadové pneumatiky odovzdať len v predajniach pneumatík, ako aj v servisoch, v ktorých sa ich výmena realizuje. Spätný zber odpadových pneumatík zabezpečuje distribútor pneumatík. Tento zber musí byť bezplatný, bez podmienky na kúpu novej pneumatiky alebo iného tovaru.
Distribútorom je fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá poskytuje pneumatiky v rámci svojej podnikateľskej činnosti konečnému používateľovi samostatne alebo ako súčasť servisu, za distribútora pneumatík sa považuje aj ten, kto vykonáva výmenu pneumatík bez ich predaja.