Obsah

Hlavný kontrolór

 

Volebné obdobie 2017/2022

Nová voľba hlavného kontrolóra sa uskutočnila 8.2.2021. Na funkciu HK sa v stanovenom termíne prihlásilo 5 uchádzačov.

Tajným hlasovaním z 9-tich poslancov 5-timi hlasmi bola za hlavnú kontrolórku obce od 9.2.2021 na obdobie 6 rokov zvolená PhDr. Zlatica Opáleková (uznesenie č. 533/VIII - poslanci vzali na vedomie Zápisnicu volebnej komisie z voľby hlavnej kontrolórky).
E-mail: z.opalekova@gmail.com.

 

K 15.11.2020 sa hlavná kontrolóra obce vzdala svojej funkcie. Obecné zastupiteľstvo túto skutočnosť vzalo na vedomie uznesním 463/VIII z 18.11.2020.

Voľba hlavného kontrolóra obce sa uskutočnila na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce 24.4.2017.
Na funkciu HK sa v stanovenom termíne prihlásili dvaja uchádzači.

Tajným hlasovaním z 9-tich poslancov 7-mimi hlasmi bola za hlavnú kontrolórku obce od 16.5.2017 na obdobie 6 rokov zvolená Bc. Alena Haršányiová (uznesenie č. 483/VII - poslanci vzali na vedomie Zápisnicu volebnej komisie z voľby hlavnej kontrolórky).
E-mail:   
 


Volebné obdobie 2014/2017
Voľba hlavného kontrolóra obce sa uskutočnila na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce 12.5.2011. Na základe vypísaného výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra sa prihlásili tri uchádzačky. Jedna z nich sa pred voľbou vzdala.

Tajným hlasovaním zo 6-tich prítomných poslancov 5-timi hlasmi bola za hlavnú kontrolórku obce na funkčné obdobie 16.5.2011 až 15.5.2017 zvolená Bc. Alena Haršányiová, bytom Opoj.
E-mail:  

Uznesením č. VI/76 (pdf)  poslanci vzali na vedomie Zápisnicu volebnej komisie z  voľbe hlavnej kontrolórky. 

Správy

Činnosť - rok 2017

Hlavná kontrolórka obce: Bc. Alena Haršányiová
Plán činnosti na 1. polrok 2017 (pdf) celý text

ostatné | 23. 4. 2017 | Autor: Marián Vajdečka

Činnosť - rok 2016

Hlavná kontrolórka obce: Bc. Alena Haršányiová

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2016 (pdf)
Správa z kontroly dotácií (pdf) poskytovaných obcou za rok 2015
Čiastková správa - kontrola dotácií (pdf) poskytovaných obcou za rok 2015
Správa z kontroly tvorby a používania sociálneho fondu za rok 2015
Správa z kontroly plnenia príjmov a čerpania výdavkov - 1. polrok 2016 ZpS Bohunka celý text

ostatné | 31. 1. 2017 | Autor: Marián Vajdečka

Činnosť - rok 2015

Hlavná kontrolórka obce: Bc. Alena Haršányiová
Plán kontrolnej činnosti: I. polrok 2015
II. polrok 2015 (pdf) celý text

ostatné | 28. 5. 2015 | Autor: Marián Vajdečka

Činnosť - rok 2014

Hlavná kontrolórka obce: Bc. Alena Haršányiová
Správa o kontrolnej činnosti za rok 2014 (pdf) celý text

ostatné | 26. 1. 2015 | Autor: Marián Vajdečka