Obsah

Pridelenie súpisného a orientačného čísla

Obec určuje stavbám súpisné a orientačné číslo. Čísla obstaráva obec na vlastné náklady. Tabuľky sú rovnakého vzoru. Súpisné číslo sa určuje každej budove. 

Platné predpisy: 
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (§ 2c) v znení neskorších predpisov,
Vyhláška č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb v znení vyhlášky č. 141/2015 Z.z.
Zákon č.125/2015 Z.z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
vyhláška MV SR č. 142/2015, ktorou sa vykonáva zákon č. 125/2015 Z.z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Potrebné doklady: 
Pre novostavby a stavby postavené po 1.10.1976 k vydaniu listiny o určení súpisného čísla je potrebné predložiť: 
- žiadosť o určenie súpisného čísla 
- zameranie adresného bodu.

Na stiahnutie: tlačivo – žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla (docx).

Pre stavby postavené pred 1.10.1976 k vydaniu oznámenia o určení súpisného čísla je potrebné predložiť 
- žiadosť o určenie súpisného čísla (viď. tlačivo na stiahnutie hore) 
- užívacie povolenie, kúpnu zmluvu, darovaciu zmluvu alebo iný doklad, ktorým môže stavebník preukázať
   vlastníctvo k  stavbe 
- čestné vyhlásenie overené notárskym úradom alebo matrikou – ak chýba akýkoľvek doklad k stavbe, žiadateľ 
  predloží čestné vyhlásenie, v ktorom musí byť uvedené, kto bol stavebníkom stavby, v ktorom roku bola stavba 
  postavená a účel, pre ktorý je čestné vyhlásenie vydané. 
Na stiahnutie: tlačivo – čestné vyhlásenie 

Poplatok: bez poplatku 

Lehota:  do 30 dní 

Vybavuje:  Silvia Matovičová 
                    telefón: 033/55710 29 
                    e-mail: matrika@jaslovske-bohunice.sk 

 

Vybavte online