Obsah

Komisia bytová, sociálna, obchodu a služieb


Komisia bytová, sociálna, obchodu a služieb bola schválená na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce dňa 3.1.2011 (pdf) uznesením VI/12. 

Členovia komisie boli schválení uzneseniami č. VI/17 a VI/18.

▪ Prerokováva problematiku súvisiacu s nakladaním s bytmi vo vlastníctve obce a predkladá návrh na jej riešenie
▪ Zaoberá sa sťažnosťami občanov, ktoré sa týkajú bývania a prijíma k nim stanovisko, predkladá návrhy na ich
  riešenie
▪ Robí prieskumy a navrhuje stanoviská k opatrovateľskej činnosti, k stravovaniu dôchodcov, k zlepšovaniu práce so
  starými, zdravotne postihnutými občanmi a sociálne odkázanými občanmi
▪ Zaujíma stanovisko k žiadosti o jednorazovú sociálnu dávku občanov, ktorí nie sú sociálne odkázaní a ocitli sa v
  ťažkej životnej situácii
▪ Organizuje osvetu v oblasti dôchodkového, sociálneho a zdravotného zabezpečenia občanov obce
▪ Zaujíma stanoviská k obchodným a podnikateľským aktivitám na území obce a k žiadostiam podnikateľských
   subjektov sídliacich na území obce v oblasti obchodu a služieb z hľadiska ich prospešnosti pre občana.