Obsah

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby


/podľa § 35 odst. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov a § 3 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného .zákona/ sa podáva na Spoločný obecný úrad v Trnave

Na stiahnutienávrh na umiestnenie stavby (rtf)