Obsah

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby

Podľa  § 35 ods. 1 zákona  č. 50/1976  Zb.  o územnom  plánovaní  a  stavebnom  poriadku  /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov a § 3 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

Na stiahnutienávrh na umiestnenie stavby (doc).

Vabavuje: Ing. Jozef Zemko
                 tel.: 033/5571025
                 e-mail: jozef.zemko@jaslovske-bohunice.sk