Obsah

Odkázanosť na sociálnu službu

Podmienky prijatia občana do zariadenia sociálnych služieb upravuje zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon“). Podľa uvedeného zákona obec a vyšší územný celok v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečuje dostupnosť sociálnej služby pre fyzickú osobu, ktorá je odkázaná na sociálnu službu a má právo výberu sociálnej služby za podmienok ustanovených týmto zákonom. 
Podľa zákona poskytovateľ sociálnej služby poskytuje sociálnu službu na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Ak má fyzická osoba záujem o poskytovanie sociálnej služby alebo zabezpečenie poskytovania sociálnej služby (v zariadení pre seniorov, zariadení opatrovateľskej služby, denného stacionára, opatrovateľskej služby v domácnosti) s finančnou podporou poskytovania tejto sociálnej služby z verejných prostriedkov za podmienok ustanovených týmto zákonom doručí Spoločnému obecnému úradu so sídlom v Trnave, Sociálne služby, Kollárova 8, 917 02 Trnava písomnú žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby s vyjadrením lekára.

Bližšie informácie získate: 
PhDr. Mária Gavenčiaková 
Spoločný obecný úrad 
Sociálne služby 
Kollárová č. 8, Trnav 
033 / 55 64 710 
gavenciakova@soutt.sk

Viac informácií na Spoločnom obecnom úrade http://soutt.sk/kontakt/

Na stiahnutie:  Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (pdf) 
                        Vyjadrenie lekára (pdf) 
                        VZN č.92 o poskytovaní sociálnej služby, spôsobe a výške úhrady za sociálnu službu 
                        v zariadení pre seniorov BOHUNKA 
                        Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby (docx)