Obsah

Odkázanosť na sociálnu službu

Ak má fyzická osoba záujem o poskytovanie sociálnej služby alebo zabezpečenie poskytovania sociálnej služby (opatrovateľská služba alebo umiestnenie v zariadení poskytujúcom sociálne služby) s finančnou podporou poskytovania tejto sociálnej služby z verejných prostriedkov za podmienok ustanovených zákonom č. 448/5008 Z.z. o sociálnych službách (ďalej len zákon) doručí písomnú žiadosť o zabezpečenie sociálnej služby  s vyjadrením lekára na Obecný úrad Jaslovské Bohunice.

Podmienky prijatia občana do zariadenia SS upravuje zákon, obec a VUC v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečujú dostupnosť sociálnej služby pre fyzickú osobu , ktorá  je na ňu odkázaná.  Poskytovateľ sociálnej služby podľa  zákona poskytuje sociálnu službu na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.

Bližšie informácie obdržíte na obecnom úrade:
Mária Matoleková, tel. 033/5571026, maria.matolekova@jaslovske-bohunice.sk 
alebo Ing. Veronika Strečanská, tel. 033/5571022, veronika.strecanska@jaslovske-bohunice.sk .

 

Na stiahnutie: Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (docx) 
                        Vyjadrenie lekára (pdf) 
                        VZN č. 67 o podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby  občanom obce Jaslovské Bohunice
                        a o spôsobe určenia a platenia úhrady za jej poskytovanie
                        VZN č.92 o poskytovaní sociálnej služby, spôsobe a výške úhrady za sociálnu službu 
                        v zariadení pre seniorov BOHUNKA 
                             - VZN č.102 - dopĺňa VZN č.92 
                             - VZN č.105 - dopĺňa VZN č.92 
                             - VZN č.112 - dopĺňa VZN č.92
                        Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby (docx)
                        Súhlas žiadateľa so spracovaním osobných údajov (docx)