Obsah

V lokalite Sídliska je k dispozícii 70 parkovacích miest, ktoré bude obec na základe žiadosti občanov dávať do ich užívania ako trvalé parkovisko mimo stráženého parkoviska.

Miesto bude prenajaté vždy na jeden kalendárny rok. 
 

Informácie a pokyny pre žiadateľa:

   1. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva

  1. Verejným priestranstvom na účely VZN č. 127 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú všetky verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce
  2. Za osobitné užívanie verejného priestranstva za účelom trvalého parkovania vozidla vyhradením priestoru z verejného priestranstva ako parkovisko pre vozidlo bude žiadateľovi vyrubená daň za užívanie verejného priestranstva
  3. Žiadateľ – fyzická osoba môže v obytnej zóne (Sídlisko) požiadať o vyhradenie jedného parkovacieho miesta viazaného k miestu jeho trvalého pobytu a k vozidlu vo vlastníctve žiadateľa.
  4. Žiadateľ je povinný spolu so žiadosťou priniesť k nahliadnutiu kópiu osvedčenia o evidencii vozidla, pre ktoré bude parkovacie miesto vyhradené.
  5. Uprednostnený bude žiadateľ, ktorý nemá prenajatú garáž vo vlastníctve obce.
  6. Na vyhradené parkovacie miesto  obec osadí sklopnú parkovaciu zábranu a kľúč odovzdá daňovníkovi.
  7. Daňovník je povinný starať sa o vyhradené parkovacie miesto so starostlivosťou riadneho hospodára vrátane vykonávania udržiavacích prác  hlavne v zimnom období, z dôvodu, že parkovacie miesto bude opatrené sklopnou parkovacou zábranou a nebude možné na údržbu využívať mechanizmy obce.
  8. Daň za parkovanie bude vyrubená na základe skutočnej výmery jednotlivých parkovacích miest.
  9. Žiadosť o povolenie osobitného parkovania na nasledujúci rok sa podáva do 30.novembra bežného roka. Výnimku tvorí rok 2020, kedy sa žiadosť podáva do 20. marca.

Na stiahnutie: žiadosť o parkovacie miesto (docx)