Menu
Obec Jaslovské Bohunice
Jaslovské Bohunice

Žiadosť o pridelenie bytu

Obec Jaslovské Bohunice je vlastníkom 96 bytových jednotiek, ktoré sú prideľované v zmysle VZN 128 (49.5 kB) o podmienkach prideľovania nájomných bytov obstaraných z verejných prostriedkov, VZN 134 (22.48 kB), VZN 150 (282.57 kB) - mení a dopĺňa VZN č. 128. 

Podmienky na prideľovanie nájomných bytov:
V zmysle ustanovení platného VZN, ktorým sa určuje spôsob prideľovania  nájomných bytov sú nájomné byty určené pre žiadateľov, ktorí spĺňajú podmienky:

 1. Mesačný príjem žiadateľa a osôb s ním bývajúcich, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne podľa osobitného predpisu neprevyšuje trojnásobok životného minima platného k 31.decembru predchádzajúceho roka, vypočítaného pre nájomcu a osoby, ktoré príjmy sa posudzujú spoločne.
 2. Žiadateľ, v prípadne manželov alebo druha a družky, aspoň jeden z nich musí byť zárobkovo činnou osobou.
 3. Žiadateľ ani jeho manželka, druh alebo družka nesmú byť väčšinovými vlastníkmi, nájomcami, spo-ločnými nájomcami iného bytu, bytového domu alebo rodinného domu.
 4. Životné minimum domácnosti sa vypočítava zo súm životného minima členov domácnosti platných k 31. decembru kalendárneho roka predchádzajúceho roku, v ktorom vznikol nájom.
 5. Nájomné byty sú určené predovšetkým pre občanov s trvalým pobytom v obci Jaslovské Bohunice, ale tiež i pre ostatných občanov Slovenskej republiky.

Evidencia žiadostí:
Žiadosti o pridelenie nájomného bytu podávajú žiadatelia prenajímateľovi - obec Jaslovské Bohunice a žiadosti musia byť na schválenom tlačive, ktoré je zverejnené na webovom sídle obce a sú dostupné aj na Obecnom úrade v Jaslovských Bohuniciach. Žiadosť musí obsahovať:

 1. meno, priezvisko, prípadne rodné priezvisko žiadateľa a osôb s ním bývajúcich
 2. dátum narodenia, trvalé bydlisko, rodinný stav
 3. koľko izbový byt žiada
 4. žiadateľ o bezbariérový byt predloží doklad o diagnóze a rozsahu zdravotného postihnutia.

Žiadosť o nájomný byt musí mať povinné prílohy:

- čestné prehlásenie o majetkových pomeroch, z ktorých bude zrejmý vlastnícky alebo nájomný
   vzťah k bytu, bytovému alebo rodinnému domu
- potvrdenie zamestnávateľa o čistom mesačnom príjme žiadateľa a osôb spoločne
  posudzovaných za predchádzajúci kalendárny rok, u SZČO daňové priznanie a iný príjem za
  predchádzajúci rok (invalidný, starobný, sirotský dôchodok, sociálne dávky, dávky
  v nezamestnanosti materský príspevok, rodičovský príspevok, nemocenské dávky, výživné,
  prídavok na dieťa a iné).

Poverený pracovník skontroluje úplnosť údajov v žiadosti. Ak spĺňa podmienky stanovené VZN, zaradí žiadosť do evidencie. V prípade chýbajúcich dokladov vyzve žiadateľa na doplnenie. Ak žiadateľ v stanovenom termíne žiadosť nedoplní, táto žiadosť nie je zaradená do evidencie. Žiadosti sú evidované v poradí, ako boli doručené.

Tvorba poradovníkov:
Pracovná skupina prerokuje a odporučí obecnému zastupiteľstvu schváliť žiadosti žiadateľov, ktorí splnili kritériá v čl. 2 a čl. 3 VZN č. 128 v znení neskorších doplnkov, majú viac ako rok trvalý pobyt na území obce,  majú deti do 15 rokov, podľa dátumu podania žiadosti. Ak sa takýto žiadatelia v evidencii nenachádzajú, prerokuje žiadosti bez trvalého pobytu v obci v poradí žiadateľ s deťmi do 15 rokov, následne podľa dátume podania žiadosti.

V prípade uvoľnenia NB prenajímateľ (obec) vyzve žiadateľa podľa schváleného poradovníka obecným zastupiteľstvom na prevzatie bytu a podpísanie nájomnej zmluvy. Ak má žiadateľ už neaktuálne potvrdenia, vyžiada aktualizáciu. Ak žiadateľ nereaguje na výzvu, neprevezme byt, alebo sa mu od doby podania žiadosti zmenili podmienky a nespĺňa podmienky stanovené VZN, považuje sa za uspokojeného a žiadosť je vyradená z evidencie. Postup sa opakuje, pokiaľ nie je byt obsadený.

Ak je voľný NB pre občana s obmedzenou schopnosťou pohybu  a obcou nie je evidovaná  žiadosť takéhoto občana, bude byt prenajatý žiadateľovi bez zdravotného postihnutia, s jeho súhlasom. Nájomná zmluva bude uzatvorená na takýto byt podľa čl.4 ods. 7 VZN 128.  Po zaradení žiadosti občana s obmedzenou schopnosťou pohybu do evidencie, bude táto riešená prednostne a súčasný nájomca stráca nárok na predĺženie nájomnej zmluvy na tento byt. Takýto nájomca má potom prednosť na pridelenie bytu.

Žiadateľ, ktorý nepredloží údaje a doklady podľa odseku 2, uvedie nepravdivé údaje alebo údaje sfalšuje, nedostaví sa k podpisu nájomnej zmluvy alebo ju nepodpíše,  považuje sa za uspokojeného. Uspokojení žiadatelia sa vyradia z evidencie žiadostí o NB.

Bytovú agendu spravuje: Mária Matoleková 

Na stiahnutie: žiadosť o pridelenie bytu Typ: DOCX dokument, Velkosť: 19.71 kB

Pozri tiež: obcan/sluzby-obce/obecne-byty/  - na tomto linku je zverejnený aj zoznam žiadateľov.

 

Občan

SMS oznamy

Všetky SMS oznamy

Hlásenia obecného rozhlasu

Infoservis

Vývoz odpadu

Harmonogram

Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 14. 4. 2024
zamračené 25 °C 7 °C
pondelok 15. 4. silný dážď 17/13 °C
utorok 16. 4. mierny dážď 13/6 °C
streda 17. 4. slabý dážď 11/5 °C

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
1
21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
1
1 2 3 4 5

Projekty podporované EÚ a z iných zdrojov

 • Jaslovské Bohunice rekonstrukce VO
 • Elektronické služby centrálnej ohlasovne
 • Revitalizácia Námestia sv. Michala Jaslovské Bohunice I. etapa
 • Fond na podporu umenia
 • Integrovaný regionálny operačný program
 • Podpora triedeného zberu

Inštitúcie, projekty, aktivity obce a jej občanov

SMS-info

Ostaňte s nami v kontakte

Bezplatné zasielanie sms a emailov.