Menu
Obec Jaslovské Bohunice
Jaslovské Bohunice

Žiadosť o pridelenie bytu

Obec Jaslovské Bohunice je vlastníkom 96 bytových jednotiek, ktoré sú prideľované v zmysle VZN 81 o podmienkach prideľovania nájomných bytov obstaraných z verejných prostriedkov, VZN 85 - mení a dopĺňa VZN č. 81. 

Podmienky na prideľovanie nájomných bytov:
V zmysle ustanovení platného VZN, ktorým sa určuje spôsob prideľovania  nájomných bytov sú nájomné byty určené pre žiadateľov, ktorí spĺňajú podmienky:

 1. Mesačný príjem žiadateľa a osôb s ním bývajúcich, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne podľa osobitného predpisu neprevyšuje trojnásobok životného minima platného k 31.decembru pred-chádzajúceho roka, vypočítaného pre nájomcu a osoby, ktoré príjmy sa posudzujú spoločne.
 2. Žiadateľ, v prípadne manželov alebo druha a družky, aspoň jeden z nich musí byť zárobkovo činnou osobou.
 3. Žiadateľ ani jeho manželka, druh alebo družka nesmú byť väčšinovými vlastníkmi, nájomcami, spo-ločnými nájomcami iného bytu, bytového domu alebo rodinného domu.
 4. Životné minimum domácnosti sa vypočítava zo súm životného minima členov domácnosti platných k 31. decembru kalendárneho roka predchádzajúceho roku, v ktorom vznikol nájom.
 5. Nájomné byty sú určené predovšetkým pre občanov s trvalým pobytom v obci Jaslovské Bohunice, ale tiež i pre ostatných občanov Slovenskej republiky.


Bytovú agendu spravuje. Mária Matoleková 

Na stiahnutie: žiadosť o pridelenie bytu (docx).

Pozri tiež: obcan/sluzby-obce/obecne-byty/  - na tomto linku je zverejnený aj zoznam žiadateľov.

Posudzovanie žiadostí 

 1. Žiadatelia sú evidovaní na Obecnom úrade Jaslovské Bohunice a žiadosti budú posudzované postupne ako boli doručené. 
 2. Komisia vyžiada a overí úplnosť nasledovných údajov predložených žiadateľom: 
 • a) meno, priezvisko, prípadne rodné priezvisko žiadateľa a osôb s ním bývajúcich 
 • b) dátum a miesto narodenia, trvalé bydlisko, rodinný stav 
 • c) čestné prehlásenie o majetkových pomeroch, z ktorých bude zrejmý vlastnícky alebo nájomný vzťah k bytu, bytovému alebo rodinnému domu 
 • d) potvrdenie zamestnávateľa o dobe zamestnania, dĺžke uzavretej pracovnej zmluvy a výške priemerného mesačného príjmu za posledný kalendárny rok pred podaním žiadosti, v prípade dôchodcov sa preukáže výška dôchodku dokladom zo Sociálnej poisťovne 
 • e) fotokópie rodných listov detí 
 • f) žiadateľ o bezbariérový byt predloží doklad o diagnóze a rozsahu zdravotného postihnutia 
 1. Komisia ako prvé prerokuje a odporučí obecnému zastupiteľstvu schváliť žiadosti žiadateľov, ktorí splnili kritériá v čl. 2 a čl. 3 tohto VZN, majú viac ako rok trvalý pobyt na území obce alebo majú deti do 15 rokov. 
 2. Po uspokojení žiadateľov podľa odseku 3 komisia prerokuje za predpokladu existencie neobsadených NB žiadosti tých žiadateľov, ktorí splnili kritériá v čl. 2 a čl. 3 tohto VZN a nemali minimálne jeden rok pred podaním žiadosti alebo v čase podania žiadosti trvalý pobyt v obci Jaslovské Bohunice. Týmto žiadateľom v počte zodpovedajúcom voľným NB odporučí schváliť žiadosti obecným zastupiteľstvom. 
 3. Žiadateľ, ktorý nepredloží údaje a doklady podľa odseku 2, uvedie nepravdivé údaje alebo údaje sfalšuje, nedostaví sa k podpisu nájomnej zmluvy alebo ju nepodpíše, považuje sa za uspokojeného. Uspokojení žiadatelia sa vyradia z evidencie žiadostí o NB. 
 4. Ak je voľný NB pre občana s obmedzenou schopnosťou pohybu a obcou nie je evidovaná žiadosť takéhoto občana, bude byt prenajatý žiadateľovi bez zdravotného postihnutia, s jeho súhlasom. Nájomná zmluva bude uzatvorená na takýto byt podľa čl.4 ods. 7 tohto VZN. Po zaradení žiadosti občana s obmedzenou schopnosťou pohybu do evidencie, bude táto riešená prednostne a súčasný nájomca stráca nárok na predĺženie nájomnej zmluvy na tento byt. 
 5. Prideľovanie konkrétneho bytu sa bude robiť na základe vlastného výberu uchádzača, ktorému bol nájomný byt schválený obecným zastupiteľstvom, pričom uchádzači budú pozývaní na výber bytu v poradí, v akom predložili svoju žiadosť o NB. Prvé pridelenie NB sa môže vykonať žrebovaním, pričom výmena rovnocenného bytu pred podpisom prvej nájomnej zmluvy sa môže vykonať medzi nájomcami iba so súhlasom starostu obce. 
 6. Pokiaľ sa uchádzač o NB nedostaví na výber bytu v stanovenom čase, o výbere bytu rozhodne starosta obce. 

Občan

SMS oznamy

Všetky SMS oznamy

Hlásenia obecného rozhlasu

Infoservis

Vývoz odpadu

Harmonogram

Aktuálne počasie

dnes, streda 29. 3. 2023
zamračené 8 °C -1 °C
štvrtok 30. 3. mierny dážď 9/5 °C
piatok 31. 3. slabý dážď 17/5 °C
sobota 1. 4. slabý dážď 12/8 °C

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Projekty podporované EÚ a z iných zdrojov

 • Jaslovské Bohunice rekonstrukce VO
 • Elektronické služby centrálnej ohlasovne
 • Revitalizácia Námestia sv. Michala Jaslovské Bohunice I. etapa
 • Fond na podporu umenia
 • Integrovaný regionálny operačný program
 • Podpora triedeného zberu

Inštitúcie, projekty, aktivity obce a jej občanov

SMS-info

Ostaňte s nami v kontakte

Bezplatné zasielanie sms a emailov.