Menu
Obec Jaslovské Bohunice
Jaslovské Bohunice

Trvalý pobyt

Platné predpisy: zákon č. 253/1998 o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov

Trvalým pobytom je pobyt v mieste stáleho bydliska občana, to je spravidla v mieste, kde má rodinu, rodičov, byt alebo zamestnanie na území SR. 
Trvalý pobyt môže mať občan v tom istom čase len jeden a v nehnuteľnosti, ktorá je označená súpisným, resp. súpisným a orientačným číslom podľa osobitných predpisov. 

Prihlásenie na trvalý pobyt


Prihlásenie sa na trvalý pobyt je bezplatné. Ohlásiť trvalý pobyt môžete:

 • sám za seba,
 • za členov rodiny,
 • za dieťa do 18 rokov,
 • za dieťa do 18 rokov s nariadenou ústavnou alebo ochrannou výchovou,
 • za občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony, alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená.

 

Prihlasovanie dieťaťa

Ak sa vám dieťa narodí na Slovensku, prihlásenie na trvalý pobyt nemusíte oznamovať, ten sa mu automaticky zaeviduje podľa trvalého pobytu matky na Slovensku.  

Ak sa vám narodí dieťa v zahraničí, je začiatok jeho trvalého pobytu deň jeho prihlásenia v ohlasovni. Znamená to, že dieťa je potrebné prihlásiť na príslušnej ohlasovni.

Prihlasovanie iného občana

Pobyt môžete hlásiť aj za člena svojej rodiny. Môžete tak spraviť osobne alebo elektronicky a to prostredníctvom služby Podanie elektronického prihlásenia za inú osobu.
Ak chcete ohlásiť pobyt za iného občana, budete potrebovať jeho splnomocnenie s úradne overeným podpisom.
 

Najčastejšie otázky a odpovede:

1. Aké doklady sú potrebné k prihlasovaniu na trvalý pobyt?
Budete potrebovať platný doklad totožnosti, originál listu vlastníctva (od 1.9.2018 nedokladá občan, ale zisťuje priamo úrad), nájomnú zmluvu, písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka/spoluvlastníkov, originál rodného listu pri maloletých do 18 r.

2. Čo ak nemám potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt?
Potvrdenie o súhlase s prihlásením sa nevyžaduje len v prípade, ak sa prihlasuje:

 • vlastník/spoluvlastník,
 • občan, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti,
 • manžel alebo nezaopatrené dieťa vlastníka,
 • vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti potvrdia svojím podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne.

 

Odhlásenie z trvalého pobytu

Občania sa z trvalého pobytu neodhlasujú. Odhlásenie pobytu vykoná ohlasovňa na základe informácie tej ohlasovne, kde sa občan prihlási na nový pobyt. 

Trvalé žitie v zahraničí

Občan, ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia s cieľom trvalo žiť v zahraničí, je povinný pred vycestovaním ohlásiť skončenie trvalého pobytu ohlasovni, ktorá vedie údaje o jeho trvalom pobyte; v ohlásení uvedie štát a miesto pobytu, kam hodlá vycestovať, a deň začiatku pobytu v zahraničí, ktorý je zároveň dňom skončenia trvalého pobytu.

Potvrdenie o trvalom pobyte občana na vlastnú žiadosť je spoplatnené 5 € podľa zákona o správnych poplatkoch .

Zrušenie trvalého pobytu

Ohlasovňa trvalý pobyt zruší na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo; návrh nemožno podať voči vlastníkovi alebo spoluvlastníkovi budovy alebo jej časti, manželovi alebo nezaopatrenému dieťaťu vlastníka alebo spoluvlastníka budovy alebo jej časti.

Táto skutočnosť sa oznámi občanovi vyvesením oznámenia na úradnej tabuli v obci pobytu po dobu 15 dní. V oznámení ohlasovňa uvedie aj meno, priezvisko a dátum narodenia občana.  Novým miestom trvalého pobytu občana je obec, na ktorej území mu bol trvalý pobyt zrušený. 

K návrhu na zrušenie trvalého pobytu žiadateľ predloží: 

 • platný občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti, 
 • právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode manželstva a o majetkovom vysporiadaní, 
 • dohodu o vysporiadaní bezpodielového vlastníctva manželov alebo právoplatné rozhodnutie súdu o vysporiadaní bezpodielového vlastníctva manželov, ak bolo vydané, 
 • rozhodnutie súdu o nariadení predbežného opatrenia, ak bolo vydané, 
 • dohodu o zrušení alebo obmedzení užívacieho práva alebo právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení alebo obmedzení užívacieho práva, ak bolo vydané. 

Vybavuje: Ohlasovňa pobytu (evidencia obyvateľov) 
                  Silvia Matovičová 
                  e-mail: matrika@jaslovske-bohunice.sk   
                  tel.: 033/5571029

Vybavte online

Občan

SMS oznamy

Všetky SMS oznamy

Hlásenia obecného rozhlasu

Infoservis

Vývoz odpadu

Harmonogram

Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 14. 4. 2024
zamračené 25 °C 7 °C
pondelok 15. 4. silný dážď 17/13 °C
utorok 16. 4. mierny dážď 13/6 °C
streda 17. 4. slabý dážď 11/5 °C

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
1
21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
1
1 2 3 4 5

Projekty podporované EÚ a z iných zdrojov

 • Jaslovské Bohunice rekonstrukce VO
 • Elektronické služby centrálnej ohlasovne
 • Revitalizácia Námestia sv. Michala Jaslovské Bohunice I. etapa
 • Fond na podporu umenia
 • Integrovaný regionálny operačný program
 • Podpora triedeného zberu

Inštitúcie, projekty, aktivity obce a jej občanov

SMS-info

Ostaňte s nami v kontakte

Bezplatné zasielanie sms a emailov.