Obsah

Komisia životného prostredia a výstavby


Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánovania bola schválená na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce dňa 3.1.2011 (pdf) uznesením VI/12. 

Členovia komisie boli schválení uzneseniami č. VI/21 a VI/22.

▪ Spracováva a posudzuje návrhy k územnému plánu obce
▪ Posudzuje problematické žiadosti o stavebné povolenie na všetky druhy stavieb v obci
▪ Navrhuje opravy a údržby obecných nehnuteľností a kultúrnych pamiatok obce
▪ V súčinnosti s komisiou pre verejný poriadok rieši nepovolené stavby alebo stavebné úpravy a sleduje dodržiavanie
  platných noriem v oblasti stavebného zákona
▪ Zaujíma stanoviská resp. dáva návrhy k architektonickej úprave verejných priestranstiev a výsadbe verejnej zelene v
   obci
▪ Podáva návrhy na riešenie odpadového hospodárstva obce
▪ Posudzuje investičné zámery žiadateľov z pohľadu ochrany životného prostredia, ochrany ovzdušia, vody a zelene
▪ Kontroluje dodržiavanie poriadku a čistoty v katastrálnom území obce
▪ Navrhuje z radov svojich členov zástupcov do komisií pre výber dodávateľa jednotlivých investičných akcií obce vo
  verejných súťažiach.