Obsah

Rok 2015 - referendum o rodine


Výsledky hlasovania v referende 7.2.2015: 
Na stiahnutie: zápisnica okrsku č.1 (pdf)
                          zápisnica okrsku č.2 (pdf)

 

Na základe Rozhodnutia Prezidenta SR č. 320(pdf) z 27.11.2014 sa referendum bude konať 7. februára 2014. 

Referendum sa bude konať 7.2.2015 v čase od 07,00 do 22,00 hod. v dvoch okrskoch -  Oznámenia o čase a mieste konania referenda boli oprávneným občanom doručené domov.
Na stiahnutie:  Vytvorenie okrskov a určenie miestností pre referendum (rtf)

UPOZORNENIE: Oprávnený občan je povinný preukázať sa pred hlasovaním občianskym preukazom.

Do okrskových komisií oznamujú člena a náhradníka politické strany a hnutia zastúpené v NR SR (podľa výsledku volieb z roku 2012) a petičný výbor referenda najneskôr v stredu 7. januára 2015 na Obecný úrad Jaslovské Bohunice na podateľňu v pracovné dni počas úradných hodín a 7.1.2015 po 17,00 hod. preberá oznámenia Božena Hideghétiová.

Administratívny pracovník pre referendum: Božena Hideghétiová
                                                             033/557 10 21
                                                             obec@jaslovskebohunice.sk
Vydávanie hlasovacích preukazov (§ 10, zákona č. 564/1992 Zb.): Silvia Matovičová
                                                                                               033/557 10 29
                                                                                               matrika@jaslovskebohunice.sk 
O vydanie hlasovacieho preukazu môže občan požiadať (osobne, alebo prostredníctvom ním splnomocnenej osoby) najneskôr dva dní pred konaním referenda (t.j. lehota končí 5.2.2015 o 07,00 hod..) 
                 

Otázky, o ktorých sa rozhodne v referende: 

1.Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?
2.Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?
3.Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?

Oprávnený občan v príslušnom rámčeku pri otázke vyznačí značkou X svoju odpoveď „Áno“, alebo „Nie“..