Obsah

Územný plán obce


Územný plán obce Jaslovské Bohunice bol schválený VZN č. 49, (rtf), ktorým sa vyhlásila jeho záväzná časť na Obecnom zastupiteľstve obce Jaslovské Bohunice dňa 7.4.2008 uznesením č. V/156 (pdf). VZN nadobudlo účinnosť dňa 8.5.2008

Spracovateľ ÚPO a jeho zmien:  Ing. arch. Peter Odnoga / A5 ATELIÉR
                                                         Pekárska 11, 917 01 Trnava

Zmeny a doplnky č.1/2008 ÚPO Jaslovské Bohunice boli schválené VZN č. 61 (rtf) na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce dňa 14.12.2009 uznesením č. V/472 (pdf). VZN nadobudlo účinnosť dňa 14.1.2010.

Zmeny a doplnky č.2/2013 ÚPO Jaslovské Bohunice boli schválené  VZN č. 82 (rtf) – príloha č.1 VZN č.82 (rtf) na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce dňa 28.4.2014 uznesením VI/573 (rtf)  -prílohy 1 k uzneseniu (rtf) – príloha 2 k uzneseniu (rtf).

Funkčná a priestorová regulácia Obytná zóna Panské diely II. Jaslovské Bohunice – Orechová ulica, vypracovaná Ing. Arch. Petrom Odnogom bola schválená na zasadnutí Obecného zastupiteľstva 16.6.2014 uznesením č. VI/604 (rtf) - grafické riešenie (pdf).

Zmeny a doplnky č. 3/2015 ÚPO  Jaslovské Bohunice boli schválené VZN č.100 (rtf) + príloha VZN (rtf) na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce dňa 26.9.2016 uznesením 362/VII (rtf) - príloha 1 k uzneseniu (rtf) - príloha č.2 k uzneseniu (rtf).

Zmeny a doplnky č.4/2017 ÚPO Jaslovské Bohunice boli schválené VZN č.107 (docx) + príloha k VZN (docx) na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce dňa 20.11.2017 uznesením č.571/VII (docx) + príloha č.1 k uzneseniu 569/VII (docx) + príloha č.2 k uzneseniu 569, 570/VII(docx).

Zmeny a doplnky  č.5/2017 ÚPO Jaslovské Bohunice boli schválené VZN č.115 (docx) + príloha VZN (docx) na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce dňa 22.10.2018 uznesením 767/VII (docx) + príloha č.1 k uzneseniu (doc) + príloha č. 2 k uzneseniu (doc).

 

Územný plán obce

Textová časť, základné údaje

cistopis.pdf Stiahnuté: 1502x | 07.10.2016

Textová časť, záväzná časť, rešenie územného plánu

zavazna_cast.pdf Stiahnuté: 630x | 07.10.2016

Textová časť, vyhodnotenie

tabuľka.pdf Stiahnuté: 426x | 07.10.2016

Grafická časť: 01 – širšie vzťahy

01sirsie_vztahy.jpg Stiahnuté: 664x | 07.10.2016

Grafická časť 02 - záujmové územie – kataster

02zaujmove_uzemie-kataster.jpg Stiahnuté: 707x | 07.10.2016

Grafická časť: 03 - komplexný návrh - priestorového usporiadania a funkčného využívania územia

03komplexny_navrh.jpg Stiahnuté: 840x | 07.10.2016

Grafická časť: 04 - doprava

04_doprava.jpg Stiahnuté: 478x | 07.10.2016

Grafická časť: 05 - vodovod

05_vodovod.jpg Stiahnuté: 523x | 07.10.2016

Grafická časť: 06 - kanalizácia

06_kanalizacia.jpg Stiahnuté: 508x | 07.10.2016

Grafická časť: 07 - energetika

07_energetika.jpg Stiahnuté: 507x | 07.10.2016

Grafická časť: 08 - telekomunikácie

08_telekomunikacie.jpg Stiahnuté: 460x | 07.10.2016

Grafická časť: 09 - perspektívne využitie PPF

09_perspektivne_vyuzitie.jpg Stiahnuté: 492x | 07.10.2016

Grafická časť: 10 - ochrana prírody a tvorba krajiny

10_ochrana prirody.jpg Stiahnuté: 449x | 07.10.2016

Grafická časť: 11 - schéma záväzných častí a VPS

11schema_zavaznzch_casti.jpg Stiahnuté: 504x | 07.10.2016

Územný plán obce – zmeny 01/2008

Textová časť - základné údaje

upn-zmena 012008- panske_diely.pdf Stiahnuté: 471x | 07.10.2016

Grafická časť: 01 – širšie vzťahy

01_sirsie_vztahy.pdf Stiahnuté: 483x | 07.10.2016

Grafická časť: 02 - komplexný návrh - priestorového usporiadania a funkčného využívania územia

02_komplexny_navrh.pdf Stiahnuté: 520x | 07.10.2016

Grafická časť: 03 - doprava

03_doprava.pdf Stiahnuté: 463x | 07.10.2016

Grafická časť: 04 - vodovod

04_vodovod.pdf Stiahnuté: 397x | 07.10.2016

Grafická časť: 05 - kanalizácia

05_kanalizacia.pdf Stiahnuté: 570x | 07.10.2016

Stránka