Obsah

Miesto na trhu

Na stiahnutie: Zákon č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových 
                           miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský 
                           zákon) v znení neskorších predpisov 
                           Žiadosť (rtf) o vydanie povolenia na predaj/poskytovanie služby 

Od 1. 1. 2014 je predávajúci, alebo poskytovateľ služby na trhovom mieste povinný pred začatím predaja: 

- podať si písomnú žiadosť na obecný úrad o vydanie povolenia na predaj alebo poskytnutie služby ktorej súčasťou 
  je: 1. fotokópiu strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej registračnej pokladnice, 
           alebo 
        2. čestné vyhlásenie s uvedením ustanovení osobitného predpisu, že nie som povinný na predaj výrobkov a 
            poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu 
            alebo 
        3. čestné prehlásenie žiadateľa o trhové miesto, ktorý predáva v obci opakovane a predložil fotokópiu 
            z elektronickej registračnej pokladnice pri prvom predaji v príslušnom roku. 

Ak predávajúci požadované dokumenty predloží, obec povolenie na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste vydá. O vydaní povolenia bezodkladne informuje Finančné riaditeľstvo SR. 

Ak predávajúci požadované dokumenty nepredloží, obec povolenie nevydá . 

Vybavuje: Mária Matoleková 
                  pokladňa 
                  e-mail: maria.matolekova@jaslovske-bohunice.sk  
                  telefón: 033/55710 26