Obsah

Poplatok za komunálny odpad

 Platné predpisy: Zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
                         stavebné odpady v znení neskorších predpisov 
                         VZN č. 101– Miestne dane a poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady za rok 2017, zoznam parciel, mapa. 

Poplatok platí poplatník, ktorým je 
fyzická osoba (FO), ktorá má v obci trvalý pobyt, alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území obce oprávnená     užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo       záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území           obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha, 
právnická osoba (PO), ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný 
  účel ako na podnikanie, 
podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel                    podnikania. 

Ohlasovacia povinnosť 
Poplatník je povinný do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti (zaevidovania trvalého alebo prechodného pobytu, vznik vlastníctva k nehnuteľnosti alebo dňom užívania nehnuteľnosti) splniť oznamovaciu povinnosť. Oznamovaciu povinnosť vykoná písomným oznámením, alebo vyplnením formulára na obecnom úrade. 
Oznamovaciu povinnosť môže plniť fyzická osoba priamo alebo prostredníctvom iného platiteľa poplatku. 
Každý poplatník je povinný do 31. 01. príslušného kalendárneho roka ohlásiť zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a jeho výšku (napr. zmena počtu poplatníkov, adresy, priezviska, zmena platiteľa poplatku atď.) 
Na stiahnutie: tlačivo Oznámenie k poplatku za komunálny odpad FO (rtf) 
                           tlačivo Oznámenie k poplatku za komunálny odpad PO (rtf) 

Sadzba poplatku: (Čl. 24 VZN č.87) 
Obec stanovuje pri množstvovom zbere sadzbu poplatku 0,0200 € za jeden liter alebo dm
komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov. 
Obec stanovuje sadzbu poplatku 0,0075 € za osobu a kalendárny deň v prípadoch, na ktoré sa nevzťahuje sadzba pre množstvový zber. 
Poplatok vyrubí obec platobným výmerom. 
Poplatok sa platí na účet správcu dane ktorý je uvedený v rozhodnutí, alebo v pokladni obecného úradu Jaslovské Bohunice v hotovosti, alebo platobnou kartou. Pri platbe na účet správcu dane je potrebné uvádzať variabilný symbol, konštantný symbol a špecifický symbol určený v rozhodnutí. 

Vrátenie poplatku: (čl. 26 VZN č. 87 o miestnych daniach a poplatku) 
Správca dane vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti. 
Podmienky pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti sú: 
   a) poplatníkovi sa vráti poplatok na základe oznámenia zániku poplatkovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia 
       (napr.: zrušenie trvalého resp. prechodného pobytu v obci, zánik práva užívania nehnuteľnosti), nárok na vrátenie 
        pomernej časti poplatku zaniká, ak poplatník v zákonnej lehote 30 dní zánik poplatkovej povinnosti neoznámi, 
   b) poplatník nesmie byť dlžníkom obce. 

Odpustenie poplatku: čl. 27 VZN č. 87 o miestnych daniach a poplatku. 

Na stiahnutie: Žiadosť o odpustenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (rtf). 

Vybavuje: Silvia Matovičová 
                 telefón: 033/55710 29 
                 e-mail: matrika@jaslovske-bohunice.sk