Obsah

Poplatok za komunálny odpad

 Platné predpisy: Zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
                         stavebné odpady v znení neskorších predpisov 
                         VZN č. 131 – Miestne dane a poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady za rok 2021. 

Ohlasovacia povinnosť 
Poplatník je povinný do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti (zaevidovania trvalého alebo prechodného pobytu, vznik vlastníctva k nehnuteľnosti alebo dňom užívania nehnuteľnosti) splniť oznamovaciu povinnosť. Oznamovaciu povinnosť vykoná písomným oznámením, alebo vyplnením formulára na obecnom úrade. 
Oznamovaciu povinnosť môže plniť fyzická osoba priamo alebo prostredníctvom iného platiteľa poplatku. 
Každý poplatník je povinný do 31. 01. príslušného kalendárneho roka ohlásiť zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a jeho výšku (napr. zmena počtu poplatníkov, adresy, priezviska, zmena platiteľa poplatku atď.) 
Na stiahnutie: tlačivo Oznámenie k poplatku za komunálny odpad FO (docx) 
                           tlačivo Oznámenie k poplatku za komunálny odpad PO (docx) 


Poplatok vyrubí obec platobným výmerom. 
Poplatok sa platí na účet správcu dane ktorý je uvedený v rozhodnutí, alebo v pokladni obecného úradu Jaslovské Bohunice v hotovosti, alebo platobnou kartou. Pri platbe na účet správcu dane je potrebné uvádzať variabilný symbol, konštantný symbol a špecifický symbol určený v rozhodnutí. 

Vrátenie poplatku: 
Správca dane vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti. 
 

Vybavuje: Silvia Matovičová 
                 telefón: 033/55710 29 
                 e-mail: matrika@jaslovske-bohunice.sk