Obsah

Platné predpisy: Zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
                         stavebné odpady v znení neskorších predpisov 
                         VZN č.131 – Miestne dane a poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady za rok 2021. 

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva.

Verejným priestranstvom sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce, a to:
a) všetky miestne cestné komunikácie v celej svojej dĺžke a šírke,
b) vybudované chodníky, vjazdy k rodinným domom, upravené plochy,
c) parkoviská, parky, verejná zeleň na celom území obce,
d) autobusové nástupištia, športový areál, námestia. Verejným priestranstvom nie sú pozemky, ktoré  
     obec prenajala.

Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie:
- umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,
- umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných
    atrakcií,
- umiestnenie skládky,
- trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska.

Sadzby dane
Správca dane stanovuje sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň nasledovne:  
- 1,00 € za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,
- 2,00 € za umiestnenie predajného zariadenia,
- 0,20 € za umiestnenie stavebného zariadenia, 
- 2,00 € za umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií,
- 0,20 € za umiestnenie skládky.

Daňovník je povinný požiadať správcu dane o užívanie verejného pristranstva pred vznikom daňovej povinnosti.

Na stiahnutie: tlačivo, užívanie verejného priestranstva (docx).

Vybavuje: Beáta Matovičová
                 mobil: 0915 857 519
                beata.matovicova@jaslovske-bohunice.sk