Obsah

Poskytnutie nenávratného finančného príspevku ( ďalej NFP) na individuálny projekt z finančného mechanizmu obce Jaslovské Bohunice na základe Všeobecne záväzného nariadenia obce Jaslovské Bohunice č.36 o podmienkach a postupe pri poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Jaslovské Bohunice v  platnom znení a Obecného predpisu k získaniu podpory pre udržanie bytového fondu a zachovanie kultúrneho dedičstva obce schváleného Obecným zastupiteľstvom obce Jaslovské Bohunice dňa 13.2.2006 uznesením č.446 v platnom znení.

Na stiahnutieŽiadosť o NFP (docx)

Vabavuje: Ing. Jozef Zemko
                 tel.: 033/5571025, 0905 856 962
                 e-mail: jozef.zemko@jaslovske-bohunice.sk