Obsah

Program odpadového hospodárstva obce Jaslovské Bohunice

Odpadové hospodárstvo v obci


Pôvodcami odpadu sme všetci, bez rozdielu. Mali by sme si byť teda vedomí toho, že keď sa akákoľvek nepotrebná vec stane odpadom a my ju odnesieme na zberný dvor, alebo skončí v kontajneroch, začne sa finančne náročný proces, ktorým je nakladanie s odpadmi. A finančná náročnosť bude len rásť. Ako občania môžeme byť nápomocní tomu, aby sme zbytočne nezaťažovali životné prostredie a kasu samosprávy. Je to najmä dôsledným separovaním odpadov.
Ale odpadom a ich hromadeniu môže predchádzať ešte každý sám. začína to už pri nákupe. Uprednostňujme výrobky, ktoré nie sú zbytočne balené vo viacerých obaloch, uprednostňujme recyklovateľné obaly, nevyužívajme jednorazové plastové tašky, nevymieňajme ešte funkčné veci a podobne. Netolerujme čierne skládky.  Spôsobov je veľa.

Obce má prijaté Všeobecne záväzné nariadenie č. 98 (rtf) o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce.


OcÚ-2014/00729-02864

Program odpadového hospodárstva obce Jaslovské Bohunice na roky 2011-2015 (v zmysle vyhlášky MŽP SR č..310/2013 z:z.) bol schválený rozhodnutím č.OU-TT-OSZP3-2014/015324/ŠSOH/hu zo dňa 24.7.20174 Okresným úradom v Trnave, Odbor starostlivosti o životné prostredie.

Na stiahnutie: program odpadového hospodárstva roky 2011-2015 (rtf).