Obsah

Komisie pri obecnom zastupiteľstve

Komisie môže obecné zastupiteľstvo zriaďovať ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom z radov odborníkov (občanov).

Termíny zasadnutí v roku 2019: komisie zasadajú podľa potreby

V našej obci sú zriadené nasledovné komisie:

Komisia na ochranu verejného záujmu, ktorá zároveň bude plniť aj funkciu mandátovej komisie
Komisia návrhová
Komisia finančná pre správu obecného majetku.
Komisiu životného prostredia, výstavby, územného plánovania
Komisia  bytová, sociálna, obchodu a služieb
Komisia pre šport, kultúru a vzdelávanie.