Obsah

Sobáš

Do matričného obvodu patria obce Jaslovské Bohunice a Radošovce. 
Žiadosť o uzavretie manželstva (tlačivo je k dispozícii na matrike) podávajú na matričnom úrade obaja partneri. Pre podanie žiadosti o uzavretie manželstva je príslušný ten matričný úrad, kde má jeden zo snúbencov  trvalý pobyt. Na žiadosť snúbencov môže miestne príslušný matričný úrad povoliť uzavretie manželstva pred iným matričným úradom.

Sobášne dni v roku: Obecným zastupiteľstvom obce Jasl. Bohunice bola schválená každá tretia sobota v mesiaci. 

Sobášna miestnosť 
Snúbenci, ktorí majú záujem uzavrieť manželstvo v obci Jaslovské Bohunice civilným obradom, majú možnosť výberu úradne schválenej sobášnej miestnosti v budove Obecného úradu Jaslovské bohunice, Nám. sv. Michala 36/10A na 1. poschodí), alebo iného vhodného a dôstojného miesta v obci – kaštieľ (zimná záhrada, park). 
Sobášna miestnsť: fotogaléria.

Potrebné doklady
Snúbenci, keď aspoň jeden z nich má trvalý pobyt v Jaslovských Bohuniciach, alebo Radošovciach 
- Žiadosť o uzavretie manželstva 
- rodný list obidvoch snúbencov 
- platné občianske preukazy obidvoch snúbencov 
- rozvedený žiadateľ predkladá právoplatný rozsudok o rozvode 
- vdovec/vdova predkladá úmrtný list predchádzajúceho manžela/manželky 
Ak ide o uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi, zašle matričný úrad vyplnené tlačivo príslušnému orgánu cirkvi. 
Matrika po uzavretí manželstva vystaví sobášny list a vykoná zápis do knihy manželstiev. 
Lehota vybavenia: na počkanie 

Snúbenci, ktorí nemajú trvalý pobyt v Jaslovských Bohuniciach, alebo Radošovciach
 
- Žiadosť o uzavretie manželstva a zmocnenie k uzavretiu manželstva vydané matričným úradom podľa miesta 
   trvalého pobytu jedného zo snúbencov 
- rodný list obidvoch snúbencov 
- platné občianske preukazy obidvoch snúbencov 
- rozvedený žiadateľ predkladá právoplatný rozsudok o rozvode 
- vdovec/vdova predkladá úmrtný list predchádzajúceho manžela/manželky 
Tie isté doklady (okrem zmocnenia k uzavretiu sobáša z matriky) sú potrebné k cirkevnému obradu. 
Lehota vybavenia: na počkanie 

Snúbenci, ktorí majú trvalý pobyt v Jaslovských Bohuniciach, alebo Radošovciach a chcú uzavrieť manželstvo mimo miesta trvalého pobytu 
- rodný list obidvoch snúbencov 
- platné občianske preukazy obidvoch snúbencov 
Z matriky si snúbenci vyžiadajú vystavenie Zmocnenia na uzavretie manželstva pre matričný úrad, kde budú uzatvárať manželstvo. 
Lehota vybavenia: na počkanie 

Ak je jeden zo snúbencov cudzinec 
Cudzinec pred uzavretím manželstva v Slovenskej republike je povinný predložiť matričnému  úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady: 
- rodný list 
- doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva 
- doklad o štátnom občianstve 
- doklad o pobyte 
- potvrdenie o osobnom stave 
- úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o ovdoveného cudzinca 
- právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak je cudzinec, ktorý chce uzavrieť manželstvo rozvedený 
- doklad, ktorým možno preukázať totožnosť 
Tieto doklady musia byť opatrené predpísaným overením, aby spĺňali dôkaznú moc verejnej listiny 
Doklady musia byť preložené súdnym tlmočníkom. 
Lehota na vybavenie: najmenej 14 dní pred sobášom 

Jeden zo snúbencov neplnoletý: 
- Žiadosť o uzavretie manželstva 
- rodný list obidvoch snúbencov 
- platné občianske preukazy obidvoch snúbencov 
- neplnoletý snúbenec predloží právoplatný rozsudok okresného súdu o povolení uzavrieť manželstvo.  

Poplatok: 
Výška poplatku snúbencov na úhradu nákladov za poskytnuté služby spojené s výkonom sobášneho obradu mimo úradne určenej miestnosti v zmysle uznesenia V/323 je                                                                                                                                          100,00 €
Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR   20,00 € 
Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR                   20,00 €
Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti                                                                             70,00 € 
Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom SR
a cudzincom alebo medzi cudzincami                                                                                                                           35,00 €
Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom                                                                             70,00 € 
Uzavretie manželstva medzi cudzincami                                                                                                                    200,00 € 
Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt                                             200,00 € 
Na stiahnutie:  Sadzobník správnych poplatkov (rtf). 

Vybavuje: Silvia Matovičová 
                  Matričný úrad 
                  tel. 033/5571029 
                  e-mail: matrika@jaslovske-bohunice.sk  

Vybavte online