Obsah

Sadzobník poplatkov

Sadzobník poplatkov za sprístupňovanie informácií (pdf) podľa § 21 ods. 1 zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, vyhlášky 481/2000 Z.z. bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva obce Jaslovské Bohunice č. VI/64 zo dňa 17.3.2011 (pdf):

1. Náklady spojené s vyhotovením kópie a odoslaním informácie
    a) papier:  – 0,05 € za vyhotovenie jednej strany informácie formátu A4
                       – 0,10 € za vyhotovenie obojstranného listu formátu A4
    b) médiá:  – 1,65 € za jeden kus CD ROM
    c) obálky:  – 0,01 € za obálku formátu A6
                       – 0,03 € za obálku formátu A5
                       – 0,06 € za obálku formátu A4
    d) náklady spojené s odoslaním informácie podľa aktuálneho cenníka poštových služieb.

2. Informácie zasielané e-mailom, faxom a telefonicky sú poskytované bezplatne.

3. Žiadateľovi, ktorý predloží notárom overenú kópiu preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s vyznačením,
    že ide o zrakovo, alebo sluchovo postihnutú osobu, sa informácie poskytujú bezplatne.

 

Spôsob úhrady:

1. V hotovosti do pokladne Obecného úradu Jaslovské Bohunice.
2. Poštovou poukážkou.
3. Bezhotovostne – prevodom z účtu platiteľa na účet Obecného úradu Jaslovské Bohunice č. 1115831001/5600,
    vedený v pobočke Dexia banka a.s. v Trnave.