Obsah

Daň za psa

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov. Pri podaní daňového priznania k dani za psa majiteľovi bude odovzdaná registračná známku, ktorou je povinný označiť psa. Známka môže poslúžiť na identifikáciu  psa pri strate alebo zatúlaní sa.

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane. 

Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.

Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.

Pri oznámení zániku daňovej povinnosti daňovník vráti pridelenú registračnú známku.

Sadzba poplatku 
Je uvedená v platnom VZN  č.131 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obce Jaslovské Bohunice na rok 2021. 

Tlačivá 
Pre priznanie, odhlásenie a oslobodenie dane za psa je potrebné vyplniť príslušné tlačivo pre priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje 


Vybavuje: 
Silvia Matovičová 
telefón: 033/55710 29 
e-mail: matrika@jaslovske-bohunice.sk