Obsah

Odmeňovanie poslancovObecné zastupiteľstvo obce Jaslovské Bohunice na základe ustanovenia § 11 ods. 4 písm. k) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva tieto
 

JB erb


Zásady odmeňovania

poslancov Obecného zastupiteľstva obce Jaslovské Bohunice a členov komisií pri Obecnom zastupiteľstve obce Jaslovské Bohunice
 

Čl. 1
Úvodné ustanovenia

1.    Účelom týchto zásad je určiť pravidlá odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Jaslovské Bohunice a členov komisií pri Obecnom zastupiteľstve obce Jaslovské Bohunice.

2.    Funkcia poslanca obecného zastupiteľstva sa vykonáva v zásade bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru.


Čl. 2
Odmeňovanie poslancov

Poslancovi obecného zastupiteľstva patrí za výkon funkcie odmena: 
a.)    za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva
        vo výške 3% priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov
        Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu 2,2 stanoveného podľa
        počtu obyvateľov, zaokrúhlené na 50 centov nahor

b.)    za účasť na zasadnutí komisie pri obecnom zastupiteľstve ako predseda komisie
         vo výške 3% priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov
        Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu 2,2 stanoveného podľa
        počtu obyvateľov, zaokrúhlené na 50 centov nahor

c.)    za účasť poslanca na uzavretí manželstva ako sobášiaceho
        vo výške 3% priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov
        Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu 2,2 stanoveného podľa
        počtu obyvateľov, zaokrúhlené na 50 centov nahor.


Čl. 3
Odmeňovanie členov komisií

Členovi komisie pri obecnom zastupiteľstve patrí za účasť na zasadnutí komisie odmena vo výške 2% priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu 2,2 stanoveného podľa počtu obyvateľov, zaokrúhlené na 50 centov nahor.


Čl. 4
Zúčtovanie odmien

1.    Podkladom na zúčtovanie odmien poslancov a členov komisií sú prezenčné listiny zo zasadnutí týchto orgánov.

2.    Podkladom na zúčtovanie odmeny poslanca za účasť na uzavretí manželstva je písomný oznam matrikárky o účasti sobášiaceho.

3.    Odmeny podľa týchto zásad sa spracovávajú štvrťročne po ukončení kalendárneho štvrťroka a vyplácajú sa vo výplatnom termíne obecného úradu .

4.    Prezenčné listiny pre spracovanie a vyplatenie odmien budú zapisovateľmi OZ jednotlivých komisií predkladané na spracovanie do konca príslušného kalendárneho štvrťroka.


Čl. 5
Záverečné ustanovenia

1. Tieto Zásady odmeňovania boli schválené uznesením Obecného zastupiteľstva obce Jaslovské Bohunice č. V/566 dňa 21.06.2010.

2. Zmeny a doplnky týchto Zásad schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Jaslovské Bohunice

3. Zásady odmeňovania nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia Obecným zastupiteľstvom obce Jaslovské Bohunice.

4. Schválením týchto Zásad sa rušia uznesenia č. V/1-E2 , V/1-E3a , V/1-E3b zo dňa 19.12.2006.

.

                                                                                                                           Peter Ryška 
                                                                                                                          starosta obce