Obsah

Daň z nehnuteľností

 Platné predpisy: Zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
                         stavebné odpady v znení neskorších predpisov 
                         VZN č. 127– Miestne dane a poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady za rok 2020, zoznam parciel, mapa

Podať daňové priznanie obci Jaslovské Bohunice k dani z nehnuteľností v aktuálnom roku majú povinnosť 
-  vlastníci nehnuteľností – domov, bytov, pozemkov (ako sú stavebné pozemky, záhrady, dvory), ktorým v priebehu 
   predchádzajúceho roka nastala zmena (predaj, prevod a prechod nehnuteľností, dedenie, darovanie, nadstavby a 
   prístavby rodinných domov) už v podaných daňových priznaniach, 
-  noví vlastníci nehnuteľností, ktorí sa v predchádzajúcom roku stali vlastníkmi vyššie uvedených nehnuteľností. 
   Rozhodujúci termín pre vznik daňove povinnosti je vklad do katastra nehnuteľností je do 31.12. predchádzajúceho 
   roka, 
-  vlastníci rodinných domov, ktorým končí 15–ročné oslobodenie novostavieb, 
-  v prípade vydaných stavebných povolení v predchádzajúcom roku aj zmena pozemkov na stavebné pozemky, 
   kolaudácie domov, stavieb a budov, zmena účelu používania, napr. časť rodinného domu sa začala používať na 
   podnikateľské účely a pod.. 

Daňové priznanie sú občania povinní doručiť na obecný úrad Jaslovské Bohunice – referát daní a poplatkov - v termíne od 1.1. do 31.1. príslušného, aktuálneho roka
Vybavuje: Silvia Matovičová 
                telefón: 033/55710 29 
                e-mail: matrika@jaslovske-bohunice.sk 
Podanie daňového priznania je nespoplatnené. 

PRIZNANIE K DANI ZO STAVIEB 
Smerodajný je údaj v katastri nehnuteľností. Na zaradenie stavieb do predmetu dane je rozhodujúci účel jej využitia k 1.1. zdaňovacieho obdobia 
- zastavaná plocha stavby (skutočná dĺžka stavby x šírka stavby), 
- počet nadzemných a podzemných podlaží, 
- ak stavba slúži na viacero účelov – napr. na bývanie a podnikateľskú činnosť, je potrebné rozčleniť podlahové plochy 
  podľa tohto účelu používania, napr. stavba na bývanie, kancelárske priestory, 
- u stavieb, ktoré vlastník prenajal, je daňovníkom vlastník stavby. 

PRIZNANIE K DANI Z POZEMKOV 
Smerodajný je údaj v katastri nehnuteľností 
- výmera pozemku v m2, druh podľa evidencie v katastri nehnuteľností, 
- u prenajatých pozemkov je daňovníkom vlastník pozemku a nájomca pozemkov je daňovníkom iba vtedy, ak nájomný 
  vzťah trvá najmenej päť rokov a nájomca je zapísaný v katastri nehnuteľností- daňovník preukáže tieto skutočnosti 
  doložením listu vlastníctva. 

PRIZNANIE K DANI Z BYTOV 
Smerodajný je údaj v katastri nehnuteľností 
- výmera podlahovej plochy bytu vrátane pivnice, 
- byt alebo časť bytu, ktorý sa využíva k 1.1. zdaňovacieho obdobia na iný účel ako bývanie sa považuje za nebytový   
  priestor. 

SADZBY DANE 
Obec Jaslovské Bohunice má prijaté pre rok 2017 platné VZN č.101

TLAČIVÁ 
Daňové priznanie sa podáva na tlačivách Ministerstva financií SR. Tlačivá sú dva druhy – pre fyzické osoby a pre právnické osoby. Košieľka je jedna, prílohy sa líšia podľa toho, čo sa priznáva – daň zo stavieb, daň z bytov, daň z pozemkov, daň zo stavieb pre osobitné účely, t.j. rodinné domy, v ktorých sa aj podniká alebo polyfunkčné objekty. 
PRÍLOHY k daňovému priznaniu: 
- fotokópia listu vlastníctva, pri nehnuteľnosti nadobudnutej v priebehu predchádzajúceho roka je potrebné doložiť 
  fotokópiu napr. kúpnej zmluvy, darovacej zmluvy, notárskej zápisnice s vyznačením rozhodnutia o povolení vkladu
 do katastra, uznesenie o dedičstve s vyznačením právoplatnosti a pod. 

Výška dane sa daňovníkovi oznámi rozhodnutím, ktoré sa mu doručí do vlastných rúk.