Menu
Obec Jaslovské Bohunice
Jaslovské Bohunice

Daň z nehnuteľnosti

Platné predpisy: Zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné  stavebné odpady v znení neskorších predpisov 
VZN č. 131– Miestne dane a poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady za rok 2021.

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti sú povinné podať fyzické osoby (občan, podnikateľ) alebo právnické osoby, ak v priebehu minulého roka nadobudli nehnuteľnosť, pričom k 1. januáru aktuálneho roka sú zapísaní v katastri nehnuteľností alebo nastali také zmeny oproti minulému roku, ktoré majú vplyv na vyrubenie dane. 

Daňové priznanie sa podáva pri uvedených zmenách vo vlastníctve vždy k 1. januáru aktuálneho kalendárneho roka  a podkladom sú uvedené doklady:

 • Kúpa nehnuteľnosti
  Rozhodnutie vydané Správou katastra, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti.
 • Predaj  nehnuteľnosti  /daňovník podáva  čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti/
  Rozhodnutie vydané Správou katastra, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
 • Darovanie /daňové priznanie podáva darca i obdarovaný – jeden má vznik, druhý zánik daňovej povinnosti/
  Rozhodnutie vydané Správou katastra, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
 • Stavebný pozemok
  Právoplatné stavebné povolenie
 • Kolaudácia stavby
  Právoplatné kolaudačné rozhodnutie
 • Odstránenie stavby
  Rozhodnutie o odstránení stavby a potvrdenie o neexistencii stavby vydané stavebným úradom
 • Zmena užívania stavby
  Doklad o zmene užívania stavby, napr. časť stavby rodinného domu sa užíva na podnikanie
 • Zmena charakteru pozemku
  Rozhodnutie vydané Správou katastra, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, napr. zmena záhrady na zastavanú plochu
 • Vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • Podpísanie dlhodobého nájomného vzťahu k nehnuteľnosti zapísaného  v katastri     nehnuteľností
 • Zmeny druhu pôdy v katastri nehnuteľnosti
 • Zmeny výmery nehnuteľnosti, rozdelenia parcely, prečíslovania parcely

Pri  zdedení alebo vydražení nehnuteľnosti sa daňové priznanie podáva do 30 dní odo dňa nadobudnutia nehnuteľnosti

 • Dedičstvo
  Právoplatné uznesenie súdu /osvedčenie o dedičstve/ na uznesení musí byť vyznačený dátum právoplatnosti, nakoľko pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.
 • Dražba
  Právoplatné osvedčenie o vydražení nehnuteľnosti

Ak daňovník vlastní preukaz ŤZP, v termíne do 31. januára musí tento preukaz predložiť správcovi dane a o oslobodenie dane zo stavieb požiadať.

Ak daňovník k 1. januáru aktuálneho kalendárneho roka dosiahol vekovú hranicu 62 rokov nemusí žiadať o oslobodenie dane - bude mu zohľadnené automaticky /novela zákona platná od 1.1.2021/, pri dani zo stavieb je podmienkou  trvalé bývanie v nehnuteľnosti.

Ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých osôb priznanie k dani z nehnuteľností si podá každý spoluvlastník do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, príslušné priznanie podá zástupca, ktorého dohodou určili spoluvlastníci, pričom túto skutočnosť vyznačí v príslušnom priznaní.

Ak je nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, príslušné priznanie podáva jeden z manželov.

Daňové priznanie sú občania povinní vyplniť na  tlačivách Ministerstva financií SR v termíne od 1.1. do 31.1. príslušného kalendárneho roka a doručiť na obecný úrad Jaslovské Bohunice – referát daní a poplatkov elektronicky, poštou alebo osobne priniesť do podateľne obecného úradu Jaslovské Bohunice

 

Vybavuje: Silvia Matovičová 

Občan

SMS oznamy

Všetky SMS oznamy

Hlásenia obecného rozhlasu

Infoservis

Vývoz odpadu

Harmonogram

Aktuálne počasie

dnes, utorok 30. 11. 2021
rain and snow 4 °C 0 °C
streda 1. 12. slabý dážď 5/2 °C
štvrtok 2. 12. slabý dážď 7/3 °C
piatok 3. 12. zamračené 3/0 °C

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Projekty podporované EÚ a z iných zdrojov

 • Jaslovské Bohunice rekonstrukce VO
 • Elektronické služby centrálnej ohlasovne
 • Revitalizácia Námestia sv. Michala Jaslovské Bohunice I. etapa
 • Fond na podporu umenia
 • Integrovaný regionálny operačný program
 • Podpora triedeného zberu

Inštitúcie, projekty, aktivity obce a jej občanov

SMS-info

Ostaňte s nami v kontakte

Bezplatné zasielanie sms a emailov.