Obsah

Základná škola s materskou školou


Základná škola v Jaslovských Bohuniciach je orgánom štátnej správy na úseku základného školstva v Trnavskom regióne. Je samostatnou rozpočtovou organizáciou na úseku základného školstva na základe zriaďovacej listiny, ktorú vydala obec Jaslovské Bohunice v zmysle ustanovenia §4 ods.1 zákona NR SR č.542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších zmien a doplnkov.

Bližšie informácie, aktuálne dianie na škole, fotografie, zaujímavosti - to všetko nájdete priamo na webovej stránke školy http://jaslovskebohunice.edupage.org  alebo na Facebooku.

Základná škola poskytuje základné vzdelanie v územnom obvode obce Jaslovské Bohunice. Zabezpečuje rozumovú výchovu v zmysle vedeckého poznania a v súlade so zásadami vlastenectva, humanity a demokracie. Poskytuje mravnú, estetickú, pracovnú, zdravotnú telesnú výchovu a ekologickú výchovu žiakov.

Riaditeľka školy: Mgr. Katarína Mojžišová
Zástupca riaditeľa pre školu: RNDr. Eduard Kollár
Zástupkyňa riaditeľa ZŠ pre predškolské zariadenie:  Mgr. Petronela Lehutová

Adresa:
Základná škola
Sídlisko 341/1
919 30 Jaslovské Bohunice

Kontakty:
Tel.: 033 / 559 24 03
E–mail: zs@zsjbohunice.edu.sk  

 

Materská škola Jaslovské Bohunice je súčasťou právneho subjektu ZŠ a MŠ.  Prevádzka MŠ je v pracovných dňoch od 6.00 hod. do 16.30 hod. Je trojtriedna, trieda mladších detí 2 až 4 ročných, stredných detí 4 ať 5 ročných a trieda starších detí 5 až 6 ročných. O deti sa stará celkove 8  kvalifikovaných učiteliek.

Kapacita škôlky je 90 detí.
Od roku 2002 je MŠ nositeľkou certifikátu Škola podporujúca zdravie.

V roku 2010 až 2011 celkovou modernizáciou v rámci projektu financovaného z eurofondov "Modernizácia MŠ a ZŠ."
V máji 2013 obec pristúpila k realizácii nadstavby materskej školy z dôvodu nepostačujúcej kapacity. Verejnú súťaž na dodávateľa stavebných prác vyhrala firma HANT BA a.s. so sídlom v Považskej Bystrici. Aj vďaka nej a jej prístupu  sme 15. augusta 2013 (v 4-dňovom predstihu pred stanoveným termínom) stavbu skolaudovali bez nedorobkov a závad.  Nový školský rok 2. 9. 2013 sa mohol začať v nových priestoroch.  Rekonštrukciu financovala obec z vlastných zdrojov v približnej výške 700 tis. €.
 

Kontakty:
Tel.: 033 / 559 2196      
        0903 / 245 254

web-stránka: http://ms.jaslovske-bohunice.sk