Obsah

Zber komunálneho a triedeného odpadu

 

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v našej obci za rok 2020 je 43,36 %.
Sadzba poplatku na rok 2021 za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemového odpadu na skládku je 18 €/tona.

 

Kompostéry do domácností

Domácnosti, ktoré si doteraz nepožiadali o kompostér si zakrúžkujú kompostér, ktorý požadujú. 
„Kompostér už máme“ si zakrúžkujú domácnosti, ktoré si zabezpečili vlastný kompostér. 

Na zadnej strane návratky vyplnia a podpíšu čestné vyhlásenie. Návratku treba vyplniť- vaše meno, adresu, podpísať a vhodiť do schránky na obecnom úrade. Informácie o čase a mieste vydávania nových kompostérov vám budú sprostredkované obecným rozhlasom a na webovej stránke obce.

Na stiahnutie: Tlačivo - kompostér (19.69 kB) (docx)

 

Nádoby na kuchynský odpad

Od 1.7.2021 je zakázané do  nádob na komunálny odpad vyhadzovať kuchynský odpad.  Rodinné domy majú k tomuto účelu kompostéry a byty v bytových domoch  prevetrávaný košík s vreckami. Pre tento odpad budú pri bytových domoch rozmiestnené hnedé kontajnery.