Menu
Obec Jaslovské Bohunice
Jaslovské Bohunice

Civilná ochrana

Osoba zodpovedná za civilnú obranu: Michaela Oravcová.

                                             
Skúšky prevádzkyschopnosti systémov varovania  v Trnavskom obvode na rok 2023
Termín skúšok systému VARVYR SE-EBO v roku 2023 nasledovné:
Termín: 9. júna o 12,00 hod. 2-minútovým stálym tónom sirény
               8. decembra o 12,00 hod. 2-minútovým stálym tónom sirény


Odporúčame vám prečítať si:
Príručka pre obyvateľov (rtf) – Čo má každý vedieť v prípade ohrozenia
Čo máme poznať pre prípad ohrozenia – 1. strana (pdf), 2. strana (pdf) 
Vznik mimoriadnej udalosti (pdf)  – odporúčania pre obyvateľov 
Linka 112 (pdf) – jednotné európske číslo tiesňového volania
Metodika ako postupovať v prípade zemestrasenia - Zemetrasenie (187.11 kB) (pdf)


INFORMÁCIE PRE VEREJNOSŤ VYPLÝVAJÚCE Z § 15 ZÁKONA NR SR Č. 42/1994 Z.Z. O CIVILNEJ OCHRANE OBYVATEĽSTVA V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV

Územie obce Jaslovské Bohunice môže byť potenciálne ohrozované z nasledujúcich zdrojov, ohrozenia:
A  Jadrové zariadenie (JZ) SE-EBO V-2 J. Bohunice
B  Únik chemických nebezpečných látok zo stacionárnych zdrojov na území obce, prípadne pri preprave po cestných komunikáciách.

A) JADROVÉ ZARIADENIE SE-EBO V-2

V lokalite blízko obce Jaslovské Bohunice sa nachádza komplex jadrových zariadení. V lokalite Atómových elektrární Bohunice sú v prevádzke 2 bloky na JZ SE-EBO V-2. Vo vyraďovacom procese sú dva odstavené reaktory na JZ V-1 a jeden v likvidácii A-1.
JZ SE-EBO V2 prevádzkuje držiteľ povolenia ( ďalej len prevádzkovateľ), Slovenské elektrárne a.s. so sídlom v Bratislave.

Obec Jaslovské Bohunice by bola v prípade vzniku havárie tohto zariadenia ohrozená ako celok možným spádom rádioaktívnych látok.
Obec Jaslovské Bohunice sa nachádza v pásme vymedzenom do 21 km, od JZ – SE-EBO V-2 Jaslovské Bohunice.

Havária jadrového zariadenia má 3 fázy. Na úrovni obce sa spracovávajú opatrenia k ochrane obyvateľstva bez rozdelenia do jednotlivých fáz.
Za haváriu na JZ považujeme stav, keď sa z JZ dostanú do životného prostredia rádioaktívne látky v množstvách a aktivite, ktoré vyžadujú opatrenia na ochranu obyvateľstva. Časť týchto látok sa usadí na budovách, na zemi, prípadne rastlinách a viaže sa s nimi. V odbornom jazyku sa označuje tento proces ako radiačná kontaminácia. Rádioaktívne látky sa môžu dostať do organizmu ľudí vdychovaním, požitím kontaminovanej potravy alebo vody a preniknutím cez kožu.
Účinky ionizačného žiarenia na organizmus môžu byť:

 • fyzikálne,
 • fyzikálno-chemické,
 • chemické,
 • biologické.

Najnebezpečnejšia je prenikavá radiácia, v dôsledku ktorej je oslabený imunitný systém organizmu a hrozí veľký výskyt epidémií a nákaz. Akútna choroba z ožiarenia zahŕňa výskyt novotvarov ako je rakovina kože, leukémia a pod.

Varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb je súhrn technických a organizačných opatrení na bezprostredné a včasné informovanie obyvateľstva, štátnych a súkromných organizácií o mimoriadnej udalosti spojenej s únikom alebo s hrozbou úniku rádioaktívnych látok do životného prostredia.
Systém varovania obyvateľstva je založený na princípe:

 • varovania elektronickými poplachovými sirénami,
 • vyhlásením slovnej informácie,
 • hromadnými oznamovacími prostriedkami (rozhlas, televízia),


Úlohy pri realizácii opatrení na zabezpečenie ochrany obyvateľstva:

 1. Varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb, organizácia informačného toku
 2. Monitorovanie a dozimetrické zabezpečenie
  Obec nezabezpečuje monitorovanie ani dozimetrické zabezpečenie, nakoľko na daný účel nevlastní žiadne materiálne vybavenie.
 3. Regulácia pohybu osôb a dopravných prostriedkov
  Obec zodpovedá len za reguláciu pohybu obyvateľstva na území obce, ktoré zabezpečuje vlastnými silami a prostriedkami v spolupráci s jednotkami polície, príp. jednotkami Ozbrojených síl SR.
 4. Prvá predlekárska pomoc a neodkladná zdravotná starostlivosť
  V rámci obce je prvá predlekárska pomoc poskytovaná svojpomocne, nakoľko obec nemá žiadne odborné zdravotné jednotky. Neodkladná zdravotná starostlivosť by bola zabezpečovaná prostredníctvom zdravotníckych zariadení na základe určenia krízového štábu, prípadne nadriadených zložiek, keďže obec sa nachádza v oblasti ohrozenia a poskytovanie komplexnej zdravotnej starostlivosti sa plánuje mimo oblasť ohrozenia.
 5. Evakuácia
  Obec zodpovedá za evakuáciu obyvateľstva obce a zamestnancov právnických a fyzických osôb v rámci obce. Na tento účel má spracovaný „Plán evakuácie obyvateľstva“ v ktorom je
  plánovaná evakuácia obyvateľstva v prípade vzniku havárie alebo nehody JZ v Jaslovských Bohuniciach cez kontrolné stanovište Senica po trase Dechtice, Trstín, Jablonica, Senica, Dojč, Štefanov, Petrova Ves do obce Gbely.
  Evakuáciu v našej obce po jej vyhlásení riadi starosta obce ako predseda štábu CO a evakuačnej komisie. Štáb CO a evakuačná komisia pracuje v zložení:
 • Božena Krajčovičová, - starostka obce a predsedníčka štábu CO a vedúci evakuačnej komisie
 • Viliam Čapkovič - zástupca starostu, zástupca predsedu štábu CO a vedúceho evakuačnej komisie
 • Ing. Jozef Čápka – člen
 • Ing. Pavol Miklošovič – člen
 • Ing. Milan Fitoš – člen
 1. Hygienická očista
  Po ukrytí obyvateľstva v bytoch alebo na pracoviskách sa vykonáva čiastočná hygienická očista bežným umytím, v  spoločných úkrytoch sa vykonáva v sociálnych zariadeniach budov a úkrytov.
  Úplná hygienická očista bude vykonávaná až v príslušnom kontrolnom stanovišti.
 2. Príprava a informovanie obyvateľstva
  Cieľom prípravy je umožniť čo najväčšiemu počtu občanov získať nevyhnutné vedomosti, návyky a zručnosť k sebaochrane a pomoci iným v núdzi.
  Informácia obsahuje údaje s uvedením stručného, zrozumiteľného a pravdivého opisu NEHODY alebo HAVÁRIE , dátumu a času jej vzniku, jej územnej a technickej lokalizácie, príčin jej vzniku, jej dôsledkov pre verejnosť a prijatých predbežných opatreniach.
 3. Individuálna ochrana osôb
  Obec má spracovaný plán výdaja PIO a v prípade potreby by boli obyvateľstvu vydané ochranné masky spoločne s ochrannými filtrami.
 4. Zabezpečenie činnosti v objekte, v ktorom nemožno skončiť pracovnú činnosť
  V obci sa nachádzajú dva objekty, kde nemožno skončiť pracovnú činnosť- poľnohospodárske družstvá so živočíšnou výrobou.
 5. Profylaxia
  Jódové profylaktikum zabezpečené pre obyvateľstvo v oblasti ohrozenia sa použije ihneď po obdržaní, najneskôr do 2 hod. od varovného signálu o vzniku radiačnej havárie v dávke podľa návodu na krabičke. Podľa vývoja skutočnej radiačnej situácie na pokyn príslušných orgánov užije obyvateľstvo opakovane ešte polovičnú  dávku. Tehotné a dojčiace ženy užijú maximálne dve dávky. Osoby citlivé na jód, alebo trpiace chorobou štítnej žľazy, sa poradia s lekárom o užití profylaktika a o doporučenom dávkovaní.
  Informácie z príbalového letáku - Jodid draselný 65 mg (Kalli iodidum) tablety Farmakoterapeutická skupina - Antidotum
  Charakteristika V prípade rádioaktívneho žiarenia, kedy sa uvoľňuje rádioaktívny jód, môže jodid draselný zabrániť poškodeniu štítnej žľazy tým, že sa štítna žľaza nasýti nerádioaktívnym jódom. Tým sa zabráni príjmu rádioaktívneho jódu z kontaminovaného vzduchu, vody, mlieka a inej potravy.
  Indikácie Prevencia kontaminácie rádioaktívnym jódom.
  Kontraindikácie Precitlivenosť na jódové preparáty.
  Nežiadúce účinky Vyskytujú sa až po vysokých dávkach a dlhodobom užívaní. Ojedinele sa môžu vyskytnúť poruchy tráviaceho traktu, teplota, zmeny na koži, vlasoch a nechtoch, nevoľnosť.
  Dávkovanie a spôsob podávania Jódová profylaxia sa v prípade radiačnej havárie vykonáva u všetkých osôb, vrátane tehotných a dojčiacich žien. Výnimku tvoria osoby precitlivené na jódové preparáty alebo tie, ktoré sa liečili alebo liečia na poruchy funkcie štítnej žľazy. Pri nejasnostiach je potrebné sa poradiť s obvodným alebo ošetrujúcim lekárom.
  Pri vyhlásení radiačnej havárie a na výzvu obyvatelia užijú tieto dávky jodidu draselného:
 • novorodenci do 1 mesiaca veku 1/4 tbl. = 16 mg KJ
 • dojčatá a deti od 1 mesiaca do 3 rokov 1/2 tbl. = 32 mg KJ
 • deti od 3 rokov do 12 rokov 1 tbl. = 65 mg KJ
 • dospelí a deti od 12 rokov 2 tbl. = 130 mg KJ

Ak to radiačná situácia bude vyžadovať, obyvateľom sa oznámi, aby po 24 alebo 48 hodinách užili ešte polovičnú dávku jodidu draselného.  
Novorodencom sa ďalšie dávky nepodávajú. Tehotným a dojčiacim ženám sa podávajú maximálne dve dávky.
Upozornenie Užitie vyšších dávok jodidu draselného nezvyšuje ochranný efekt. V prípade alergickej reakcie je potrebné vyhľadať lekára. Uschovávať mimo dosah detí.
Varovanie Nepoužívať liek po uplynutí dátumu exspirácie, ktorý je vyznačený na obale. Balenie 4 tablety s obsahom 65 mg jodidu draselného.
Uschovávanie Pri teplote 15 - 25°C, na suchom mieste, chrániť pred svetlom.
Likvidácia Nepoužiteľný liek nevyhadzovať. Bude vymenený.

 1. Ukrytie osôb
  Obyvatelia obce by boli ukrytí v JÚBS (jednoduchých úkrytoch budovaných svojpomocne) v súlade so spracovaným) „Plánom ukrytia“, ktorý je založený na obecnom úrade.
 2. Dezaktivácia vrátane zámeru na prechodné a trvalé uloženie kontaminovaného materiálu, ktorý po použití predstavuje rádioaktívny odpad.
  V skorej fáze havárie sa vykonáva iba čiastočná dezaktivácia terénu, budov a materiálu, nakoľko kontaminácia rádioaktívnym spádom naďalej pretrváva a úplnú dezaktiváciu je potrebné vykonávať na kontaminovanom území hlavne v prechodnej a neskorej fáze radiačnej havárie JZ.
  V oblastiach , kde bolo obyvateľstvo evakuované sa dezaktivácia sústreďuje hlavne na komunikácie, dôležité výrobné zariadenia a pod. Následne sa dekontaminácia vykonáva v oblastiach , kde došlo k evakuácii obyvateľstva, v súvislosti s ich návratom.

Dezaktiváciu plánuje a zabezpečuje :

 • prevádzkovateľ zdroja ohrozenia pre oblasť ohrozenia a objekt,
 • podnikatelia pre svoje objekty v oblasti ohrozenia, ak organizujú jednotky CO,
 • okresný úrad a obec pre oblasť ohrozenia a pre oblasť predpokladaného ohrozenia, ak nepostačujú prostriedky prevádzkovateľa zdroja ohrozenia.

Najskôr sa vykonáva dezaktivácia suchou cestou /mechanické ometanie a utieranie povrchu metlami, štetcami, handrami, vysávačmi a pod./, potom sa robí dozimetrická kontrola a ak presahuje kontaminácia povolenú normu, dezaktivácia sa opakuje mokrou cestou /umývanie vodou prúdom vody, roztokmi mydiel a saponátov/.
Pri vykonávaní čiastočnej a úplnej očisty a čiastočnej a úplnej dezaktivácie, ktorá sa vykonáva ihneď po kontaminácii, najmä svojpomocou dostupnými prostriedkami je potrebné dbať na zásady ukladania resp. prechodného ukladania rádioaktívnych odpadov nasledovne :

 • kontaminované odevy a rádioaktívne odpady z očisty a dezaktivácie ukladať do PE vriec. Tieto ukladať do uzatvárateľných dební (najlepšie kovových), do kovových uzatvárateľných kontajnerov, nádob a pod.,
 • debny, kontajnery alebo rôzne použité obaly s rádioaktívnym odpadom prechodne ukladať podľa možností do vyprázdnených skladovacích priestorov, kde najmä nebude dochádzať k ožarovaniu osôb a potravín,
 • kontaminovanú vodu je potrebné odvádzať do izolovaných nádrží , izolovaných žúmp, tak, aby sa táto nedostávala do kanalizácie,
 • uložením rádioaktívnych odpadov sa nesmú znehodnotiť podzemné zdroje pitnej vody. Preto sa tieto odpady nezakopávajú do zeme.

Na území SR má oprávnenie na likvidáciu rádioaktívneho odpadu JAVYS a.s.
Postup pri likvidácii a uložení rádioaktívnych odpadov po vykonaní hygienickej očisty a dezaktivácie terénu, budov a materiálu:
 

 P.č.  Úloha – činnosť           Vykoná      Súčinnosť
 1.  Uloženie rádioaktívnych odpadov (RAO)  z dezaktivácie do PE vriec  a do kontajnerov  určené osoby  obec, OÚ, JZ
 2.  Zhromaždenie PE vriec a kontajnerov s RAO do vymedzených
  priestorov na skladovanie
 určené osoby  obec, OÚ, JZ
 3.  Dezaktivácia obytných domov  obec  SaP CO, určené organizácie
 4.  Uloženie RAO z hygienickej očisty do PE vriec a odovzdanie obcou
 určenej  osobe
obyvatelia postihnutých    oblastí  
 5.  Odvoz RAO na bezpečné miesta operatívne určené podľa situácie obec  JZ, OÚ
 6. Rozdelenie RAO podľa úrovne kontaminácie a druhu    
 7. Určenie miesta na trvalé a bezpečné uloženie RAO  MH SR, resp. ÚKŠ

 

 1. Regulácia spotreby potravín, krmovín a vody
  Vydávanie opatrení ohľadom potravín, vody a krmív budú zabezpečovať príslušné štátne orgány na základe výsledkov monitorovania (RÚVZ a RVaPS).


Ďalšie informácie súvisiace s plánom ochrany obyvateľstva pre prípad nehody alebo havárie jadrového zariadenia je možné získať na Obecnom úrade Jaslovské Bohunice.

V uvedenej dokumentácii sa nenachádzajú žiadne dôverné informácie alebo utajované skutočnosti, ktoré by podliehali obmedzeniam vyplývajúcim zo zákona č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, prípadne zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

B)    ÚNIK CHEMICKÝCH NEBEZPEČNÝCH LÁTOK ZO STACIONÁRNYCH ZDROJOV NA ÚZEMÍ OBCE, PRÍPADNE PRI PREPRAVE PO ŽELEZNICI, ALEBO CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÁCH

Chemické nebezpečné látky (ďalej len CHNL) sú látky, ktoré svojimi vlastnosťami môžu spôsobiť ohrozenie zdravia a života ľudí alebo majetku a narušiť stav životného prostredia.
Chemické nebezpečné látky sa však bežne využívajú v priemyselnej výrobe. Ich vhodné použitie sa využíva pri výrobných procesoch. Medzi najpoužívanejšie CHNL používané v priemyselnej výrobe patria amoniak, priemyselné plyny, riedidlá a pod...
V prípade havárie môže prísť k nežiaducemu úniku CHNL do okolia, ktoré spôsobí nežiaduce účinky na organizmoch a majetku, z toho dôvodu sa plánujú protichemické opatrenia.
Územie obce môže byť ohrozené zo stacionárnych zdrojov na území obce, prípadne pri preprave po železnici alebo cestných komunikáciách.

V obci ( v miestnej časti Paderovce) sa nachádza objekt – EKOLAS, s.r.o. Paderovce, v ktorom sa skladuje a manipuluje s CHNL, konkrétne s fosfidom zinočnatým a s fosfidom hlinitým, pričom pri ich reakcii s vodou alebo vzdušnou vlhkosťou dochádza k uvoľňovaniu toxického plynu - fosforovodíka . Ku kontaktu s vodou môže dôjsť iba v prípade nehody, alebo havarijnej situácie.

Úlohy pri realizácii opatrení na zabezpečenie ochrany obyvateľstva:

 1. Varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb, organizácia informačného toku
  Pri bezprostrednom ohrození obyvateľstva únikom chemických nebezpečných látok (CHNL) sa v zmysle platných právnych predpisov vykonáva varovanie a vyrozumenie obyvateľstva dohovorenými signálmi a to 2 minútovým kolísavým tónom, ktorý sa ihneď po jeho skončení dopĺňa slovnou informáciou vo vysielaní hromadných informačných prostriedkoch. Slovná informácia obsahuje :
 • deň a hodinu vzniku ohrozenia,
 • údaje o zdroji ohrozenia,
 • údaje o veľkosti a lokalite ohrozenia,
 • základné pokyny na ochranu obyvateľstva.

Pri úniku CHNL pri preprave sa využívajú na varovanie a vyrozumenie obyvateľstva vyrozumievacie prostriedky. Jedná sa o sirény a rozhlasy.

 1. Regulácia pohybu osôb a dopravných prostriedkov
  Reguláciu pohybu osôb organizujú zložky polície s orgánmi CO a OS SR.
  Obec zodpovedá za reguláciu pohybu osôb na území obce, ktorú zabezpečuje vlastnými silami a prostriedkami podľa rozhodnutia starostu obce v spolupráci s PZ SR.
 2. Prvá predlekárska pomoc a neodkladná zdravotná starostlivosť
  V rámci obce je prvá predlekárska pomoc poskytovaná svojpomocne. Neodkladná zdravotná starostlivosť by bola zabezpečovaná prostredníctvom rýchlej zdravotnej služby.
 3. Evakuácia
  Evakuácia obyvateľstva z priestoru ohrozenia pri úniku CHNL sa riadi v zmysle spracovaných plánov lokálne a operatívne. Najvhodnejší postup je opustiť ohrozený priestor kolmo na smer vetra. V prípade úniku CHNL z objektu EKOLAS, s.r.o. Paderovce uprednostniť ukrytie, utesniť okná, dvere a chrániť si dýchacie cesty použitím improvizovaných prostriedkov individuálnej ochrany – napr. vreckovkou. V žiadnom prípade nepoužívať vodu ani iné tekutiny na zvýšenie účinku ochrany.
 4. Hygienická očista
  Úplnú špeciálnu očistu vykonávajú špeciálne vyčlenené jednotky. Dobre vykonanou špeciálnou očistou možno čiastočne alebo úplne odstrániť CHNL z terénu či budov a tým zamedziť ich negatívnemu vplyvu na obyvateľstvo.
  Očista terénu a budov sa môže vykonávať :
 • a) chemicky – kde druh látky závisí od CHNL a jej koncentrácie,
 • b) mechanicky – kde sa kontaminovaná vrstva mechanicky odstráni.

U niektorých CHNL môže nastať i samovoľná dekontaminácia, ktorá je však závislá od druhu, látky, teploty, vlhkosti a ďalších meteorologických podmienok.

 

 1. Individuálna ochrana osôb
  Špeciálne prostriedky individuálnej ochrany je povinný zabezpečiť v zmysle vyhlášky č. 533/2006 Z.z. ohrozovateľ len pre svojich zamestnancov a osoby prevzaté do starostlivosti.
  Obyvateľstvo použije improvizované prostriedky individuálnej ochrany ( bežne dostupné v domácnostiach) na ochranu dýchacích ciest a povrchu tela.
 2. Zabezpečenie činnosti v objektoch, v ktorých nemožno skončiť pracovnú činnosť
  V obci sa nachádzajú 2 objekty, v ktorých nemožno skončiť pracovnú činnosť.
 3. Ukrytie osôb
  Ukrytie obyvateľstva v prípade vzniku MU s únikom CHNL sa realizuje buď v pivničných priestoroch, alebo vo výškových budovách nakoľko vlastnosti rôznych látok sú rozdielne. Rozhodnutie o mieste ukrytia sa stanoví až podľa skutočnej situácie a druhu CHNL.
  Záchranné práce zahŕňajú:
 • súbor činností, ktorých cieľom je najmä vyslobodenie postihnutých osôb, poskytnutie prvej pomoci, záchrana života, zdravia a majetku, ich odsun mimo priestoru postihnutého mimoriadnou udalosťou,
 • súbor činností, ktorých cieľom je zamedziť pôsobeniu a šíreniu následkov mimoriadnej udalosti.
 • súbor činností potrebných na optimálne odstránenie následkov mimoriadnej udalosti.
 • Ďalšie informácie súvisiace s plánom ochrany môžu občania získať na Obecnom úrade Jaslovské Bohunice.


V uvedenej dokumentácii sa nenachádzajú žiadne dôverné informácie alebo utajované skutočnosti, ktoré by podliehali obmedzeniam vyplývajúcim zo zákona č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, prípadne zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Obec

SMS oznamy

Všetky SMS oznamy

Hlásenia obecného rozhlasu

Infoservis

Vývoz odpadu

Harmonogram

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 18. 7. 2024
jasná obloha 31 °C 18 °C
piatok 19. 7. jasná obloha 32/20 °C
sobota 20. 7. zamračené 24/19 °C
nedeľa 21. 7. jasná obloha 30/16 °C

Projekty podporované EÚ a z iných zdrojov

 • Jaslovské Bohunice rekonstrukce VO
 • Elektronické služby centrálnej ohlasovne
 • Revitalizácia Námestia sv. Michala Jaslovské Bohunice I. etapa
 • Fond na podporu umenia
 • Integrovaný regionálny operačný program
 • Podpora triedeného zberu

Inštitúcie, projekty, aktivity obce a jej občanov

SMS-info

Ostaňte s nami v kontakte

Bezplatné zasielanie sms a emailov.