Obsah

Platné predpisy: VZN 27 (pdf) o poskytovaní jednorázových sociálnych dávok 
                              Zákon č. 601/2003 z.z. o životnom minime 

Obec môže na základe žiadosti  občana poskytnúť jednorazovú sociálnu  dávku občanom, ktorí majú trvalý pobyt v obci Jaslovské Bohunice, ktorí sa ocitli v sociálnej núdzi v týchto oblastiach: 
- rodiny s nezaopatrenými deťmi 
- dôchodcovia 
- občania vyžadujúci osobitnú starostlivosť. 
Výška jednorázového sociálneho príspevku je uvedená vo VZN 27, čl.5(pdf). 
Poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky a jej výšku prerokuje  Komisia bytová, sociálna, obchodu a služieb, ktorá predloží svoj návrh na prerokovanie Obecnému zastupiteľstvu.  
V odôvodnených prípadoch, ak príjem žiadateľa presiahne vypočítané životné minimum do 4€  (viď VZN 27), môže na odporučenie vedúceho obecného úradu jednorázovú sociálnu dávku schváliť aj starosta obce. 
Na poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky nie je právny nárok. 

Dávka sa poskytuje spravidla 1x do roka. 

Na stiahnutie: žiadosť o jednorázovú sociálnu dávku (rtf)

Vybavuje: Mária Matoleková 
                  tel.: 033/557 10 26 
                  maria.matolekova@jaslovske-bohunice.sk