Obsah

Platné predpisy: VZN 121 (pdf) o poskytovaní jednorázových sociálnych dávok 
                             Zákon č. 601/2003 z.z. o životnom minime a Zákon č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej  núdzi (oba v znení neskorších predpisov)

Obec môže na základe žiadosti  občana poskytnúť jednorazovú sociálnu  dávku občanom, ktorí majú trvalý pobyt v obci Jaslovské Bohunice na základe stanoveného postupu a pravidiel na úhradu mimoriadnych výdavkov a na preklenutie nepriaznivej  sociálnej a krízovej situácie pri zabezpečení základných životných podmienok.

Na poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky nie je právny nárok. 
Dávka sa poskytuje spravidla 1x do roka. 

Na stiahnutie: žiadosť - hmotná núdza (docx)
                          žiadosť - mimoriadna dávka (docx)

Vybavuje: Mária Matoleková 
                  tel.: 033/557 10 26 
                  maria.matolekova@jaslovske-bohunice.sk