Menu
Obec Jaslovské Bohunice
Jaslovské Bohunice

Popis systému nakladania s odpadom

Popis systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci Jaslovské Bohunice.

Prehľadné informácie o triedení odpadu v našej obci nájdete na stránke triedime.jaslovske-bohunice.sk
Na stiahnutie: triedime odpad s NATUR-PACKom (pdf)
Nezabúdajme na životné prostredie počas dušičiek (569.82 kB) (pdf)

Zmesový komunálny odpad
Zmesový komunálny odpad sa ukladá do označených zberných nádob – plastové nádoby alebo plechové nádoby, druh nádoby:

 • a) 110 l alt. 120 litrová zberná nádoba
 • b) 240 litrová zberná nádoba
 • c) 1 100 litrová nádoba
 • d) polopodzemné kontajnery

vo frekvencii pre rodinné domy: 1 x za 2 týždne, pre bytové domy: 1 x týždenne.

Pre právnické osoby a fyzické osoby- podnikateľov je na území obce zavedený množstvový systém zberu odpadov, druh nádoby:

 • a) 110 alt. 120 litrová zberná nádoba
 • b) 240 litrová zberná nádoba
 • c) 1 100 litrová zberná nádoba

Frekvencia zberu pri množstvom systéme zberu odpadov je 1 x za 2 týždne, alt. 1 x týždenne.
Zbiera sa: len zmesové komunálne odpady, ktoré sa nedajú ďalej triediť.
Nezbiera sa: do týchto nádob je zakázané ukladať akékoľvek stavebné odpady a podobné odpady (zemina, kamene, drevo, popol a pod.), zložky triedeného systému zberu, nebezpečné odpady, biologicky rozložiteľný odpad, ako aj iné odpady

Drobný stavebný odpad
Na území obce sa zavádza množstvový zber drobného stavebného odpadu a to za poplatok, ktorý obec určí podľa zákona o miestnych daniach a poplatkoch.
Množstvový zber drobného stavebného odpadu sa realizuje: cez zberný dvor, prípadne na inom mieste vyhradenom obcou.
Interval vývozu: priebežne, podľa potreby
Zbiera sa: len vytriedené drobné stavebné odpady, k drobnému stavebnému odpadu patria v malom množstve zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod.
Nezbiera sa: nevytriedené stavebné odpady, odpady s obsahom škodlivých látok, odpady s obsahom zmesového komunálneho odpadu, či zložiek triedeného zberu odpadov

Objemný odpad
Zber a preprava objemného odpadu sa uskutočňuje: na zbernom dvore do pristavených veľkoobjemových kontajnerov. Iné nakladanie s objemným odpadom, najmä ukladanie do zberných nádob určených pre systém zberu zmesového komunálneho odpadu, umiestnenie vedľa zberných nádob alebo v priestoroch stanoviska zberných nádob sa zakazuje.
Interval vývozu: priebežne, podľa potreby
Zbiera sa: komunálne odpady, ktoré sa svojou veľkosťou nevojdú do bežne používanej nádoby na zmesový odpad v obci, napr.: nábytok, dvere, nádoby, koberce, okná a pod.
Nezbiera sa: zmesový komunálny odpad, triedený zber odpadov, BIO odpady ... .
Odpad z domácností s obsahom škodlivých látok
Odpad s obsahom škodlivých látok je možné odovzdať: v rámci mobilného zberu alebo kalendárového zberu na určené miesto, vo vyhlásených termínoch: 2 krát ročne /jar, jeseň/.
Zbiera sa: rozpúšťadlá, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy, oleje a tuky ako ( motorové, prevodové, mazacie oleje a pod.), farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky, detergenty obsahujúce nebezpečné látky, drevo obsahujúce nebezpečné látky, rukavice znečistené olejom, farbami, obaly znečistené nebezpečnými látkami...
Nezbiera sa: zmesový komunálny odpad, triedený zber odpadov, BIO odpady... .

Elektroodpad z domácností vrátane žiariviek a svietidiel
Elektroodpad z domácností je možné odovzdať počas kalendárového zberu, alt. mobilného zberu na určené miesto, vo vyhlásených termínoch: – 2x ročne /jar, jeseň/.
Elektroodpad z domácností sa môže odovzdať prostredníctvom spätného zberu elektroodpadu distribútorovi elektrozariadení alebo prostredníctvom zberného miesta elektroodpadu.
Zbiera sa: žiarovky, žiarivky, svietidlá, televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika, mobily, videá, variče, ohrievače, kávovary, práčky, chladničky, elektromotory, ručné elektrické náradie, mobilné klimatizačné zariadenia ... .
Nezbiera sa: kovy, plasty, papier, drevo, iné odpady s obsahom škodlivých látok ako sú samotné elektroodpady, odpady, ktoré nie sú elektroodpadom, zmesový komunálny odpad ...

Odpady z obalov a odpady z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi
Zber papiera: Zber papiera sa uskutočňuje do označených:
1100 l nádob umiestnených pri bytových domoch, pre PO a FO - podnikateľov, interval zberu:
1 x za 2 týždne
240 l nádob, prípadne z vriec u rodinných domov, pre PO a FO - podnikateľov, interval zberu: 1 x za 4 týždne

 • vyhradených miest na zbernom dvore – veľkokapacitné kontajnery, zbiera sa väčšie kusy na ktoré nepostačuje určená zberná nádoba
 • formou školského zberu

Zbiera sa: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové vrecká, lepenka, papierové krabice, kartón, obálky, letáky, katalógy, plagáty, pohľadnice, baliaci papier ... . Nezbiera sa: plastové obaly, viacvrstvové kombinované materiály (napr. tzv. tetrapakové obaly), voskovaný papier, papier s hliníkovou fóliou, silne znečistený, či mastný papier, kopírovací papier ... .
Zber plastov, viacvrstvových kombinovaných materiálov a kovových obalov:
Zber plastov, kombinovaných materiálov a kovových obalov sa uskutočňuje do označených:

 • 1100 l nádob umiestnených pri bytových domoch, pre PO a FO - podnikateľov, interval zberu: 1 x za 2 týždne
 • 240 l nádob, prípadne vriec u rodinných domov, pre PO a FO – podnikateľov, interval zberu: 1 x za 4 týždne

Zbiera sa: Plasty: plasty - fľaše od nápojov a olejov (PET fľaše), plastové obaly z drogérie, igelitové vrecká a tašky, obalové fólie, polystyrén a pod. Obaly z plastov ( napr. PET fľaše) musia byť stlačené a uložené do nádob na odpad tak, aby sa zmenšil ich objem a zaberali čo najmenej objemu nádoby.
Kovy: kovové plechovky od nápojov, konzervy, starý kovový riad, Konzervy a plechovky pred odovzdaním do nádoby je potrebné vypláchnuť, aby v nich nezostali zvyšky jedla
Viacvrstvové kombinované materiály ( VKM ): viacvrstvové obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav, džúsov, vína a pod.. Všetky VKM je treba vypláchnuť, aby v nich nezostali zvyšky potravín.
Nezbiera sa: znečistené plastové obaly, linoleum, guma, plastové obaly od motorových olejov, molitan, plastové poháriky a kelímky a pod., kovové obaly kombinované s iným materiálom, kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami, obaly z čajových sviečok obsahujúce vosk, viacvrstvové kombinované materiály ( VKM )- silne znečistené

 • veľkokapacitného kontajnera na zbernom dvore ( veľkorozmerné plasty – ako napr.: napr. plastové prepravky, plastové hračky, plastový nábytok, plastové okná a pod. )
 • veľkokapacitného kontajnera na väčšie kusy kovového odpadu


Zber skla:
Zber skla sa uskutočňuje do označených 1100 l zberných nádob umiestnených na území obce. Vývoz nádob: podľa potreby v závislosti od ich zaplnenia. Odpadové sklo do nádob je zberané ako zmesové t.j. bez rozlíšenia na biele a farebné sklo.
Zbiera sa: sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky bez kovových a plastových uzáverov, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov ... .
Nezbiera sa: vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtované sklo, dymové sklo, fľaše z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovky, žiarivky, obrazovky, silne znečistené sklo (zeminou, farbami, potravinami) ... .
Veľkorozmerné, tabuľové sklo: do pristaveného veľkorozmerného kontajnera na zbernom dvore, vývoz: podľa potreby.

Zber prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov
Použité prenosné batérie a akumulátory je možné odovzdať:
počas kalendárového zberu, alt. mobilného zberu – 2 krát ročne /jar, jeseň/. Použité prenosné batérie a akumulátory je ďalej možné odovzdať prostredníctvom spätného zberu, alebo prostredníctvom zberného miesta. Použité prenosné batérie a akumulátory je možné odovzdať aj na miesto určené obcou v rámci systému oddeleného zberu použitých prenosných batérií a akumulátorov, ktorý bol zavedený v obci výrobcom prenosných batérií a akumulátorov alebo OZV zastupujúcou výrobcov prenosných batérií a akumulátorov.
Zbiera sa: prenosné (gombíkové, tužkové, ...) a automobilové batérie a akumulátory ... .
Nezbiera sa: priemyselné batérie a akumulátory, iné odpady s obsahom škodlivých látok ako sú samotné batérie a akumulátory, odpady, zmesový komunálny odpad ... .

Zber veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a zdravotníckych pomôcok
Nespotrebované humánne a veterinárne lieky je potrebné odovzdávať do verejných lekární na území obce. Nespotrebované lieky nepatria do zmesového komunálneho odpadu a ani do vôd odvádzaných v rámci obecnej kanalizácie.

Zber šatstva a textilu
Zber celoročne do špeciálnych zberných nádob na textil a šatstvo rozmiestnených po obci. Vývoz zberných nádob: podľa potreby.
Zbiera sa: čisté a suché šatstvo ( všetky druhy odevov, prikrývky, deky, posteľná bielizeň), topánky ( iba v pároch, nezničené ), doplnky k oblečeniu ( čiapky, šále a pod. ), plyšové hračky.
Nezbiera sa: netkané textílie používané napríklad v záhradníctve, silne znečistené alebo zničené (roztrhané ) odevy, topánky ktoré nemajú pár.

Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov
Biologicky rozložiteľný odpad zo zelene sú pôvodcovia povinní prednostne kompostovať. Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a záhradkárskych osád, ktorý nemôžu pôvodcovia odpadu skompostovať môžu občania takýto odpad odviezť na zberný dvor.
Zbiera sa: kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol ... .
Nezbiera sa: zvyšky jedál, kamene, cigaretový ohorok, uhynuté zvieratá, časti zvierat a pod ...


Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácností
Obec Jaslovské Bohunice nezabezpečuje vykonávanie triedeného zberu pre biologicky rozložiteľné kuchynské a reštauračné odpady z dôvodu, že je to pre obec ekonomicky neúnosné, pretože náklady na nakladanie s komunálnymi odpadmi nemožno pokryť ani pri určení miestneho poplatku vo výške 50 % zo zákonom ustanovenej hornej hranice sadzby miestneho poplatku.

Jedlé oleje a tuky
Zhromažďovanie odpadu sa uskutočňuje: priebežne, do špeciálneho kontajnera, ktorý je umiestnený pri vstupe do dvora Obecného úradu. Oleje a tuky sa odovzdávajú v plastových fľašiach s funkčným uzáverom. Okrem tohto je možné jedlé oleje a tuky odovzdať aj pri zbere spolu s nebezpečným odpadom 2 x ročne.
Zbiera sa: oleje a tuky z prípravy jedál, zvyšky nespotrebovaných olejov, prepálené oleje, zvyšky margarínov, masla, či tuku ... .
Nezbiera sa: motorové, hydraulické, či iné oleje a tuky, ktoré neboli pôvodne určené na konzumáciu, či na prípravu jedla...

Prevádzkovanie zberného dvora
Zberný dvor sa nachádza v intraviláne obce, v priemyselnej zóne (smer časť Paderovce). Zberný dvor je určený na uloženie odpadu z domácností pre fyzické osoby, občanov s trvalým pobytom v Jaslovských Bohuniciach, vlastníkov nehnuteľností v obci Jaslovské Bohunice. Na zbernom dvore môžu obyvatelia odovzdať vytriedený odpad do jednotlivých kontajnerov alebo vyhradených priestorov. Prevádzkový poriadok je zverejnený na webovej stránke obce.

Pneumatiky
Odpadové pneumatiky sa odovzdávajú sa len distribútorovi pneumatík - predajcovi pneumatík, či pneuservisu.

Na stiahnutie: čo patrí do ktorého polopodzemného kontajnera na Sídlisku - leták (docx).


Tento popis vychádza zo Všeobecne záväzného nariadenia obce Jaslovské Bohunice č. 98 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na obce Jaslovské Bohunice (rtf).

Čo kde patrí

Občan

SMS oznamy

Všetky SMS oznamy

Hlásenia obecného rozhlasu

Infoservis

Vývoz odpadu

Harmonogram

Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 23. 6. 2024
jasná obloha 26 °C 15 °C
pondelok 24. 6. jasná obloha 26/14 °C
utorok 25. 6. oblačno 27/15 °C
streda 26. 6. mierny dážď 27/17 °C

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1
1
2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Projekty podporované EÚ a z iných zdrojov

 • Jaslovské Bohunice rekonstrukce VO
 • Elektronické služby centrálnej ohlasovne
 • Revitalizácia Námestia sv. Michala Jaslovské Bohunice I. etapa
 • Fond na podporu umenia
 • Integrovaný regionálny operačný program
 • Podpora triedeného zberu

Inštitúcie, projekty, aktivity obce a jej občanov

SMS-info

Ostaňte s nami v kontakte

Bezplatné zasielanie sms a emailov.