Menu
Obec Jaslovské Bohunice
Jaslovské Bohunice

Modernizácia fyzikálnej a biologickej/chemickej učebne

EURÓPSKA ÚNIA, Európsky fond regionálneho rozvoja
Integrovaný regionálny operačný program (IROP) 2014-2020
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Názov projektu
Modernizácia fyzikálnej a biologickej/chemickej učebne

O projekte
Hlavným cieľom projektu je zvýšenie kvality vzdelávania odborných predmetov modernizáciou a vybavením odborných učební na základnej škole v riaditeľskej pôsobnosti prijímateľa (Základná škola s materskou školou, Jaslovské Bohunice 341, Jaslovské Bohunice 341 91930 Jaslovské Bohunice). Hlavný cieľ projektu súvisí so špecifickým cieľom 2.2.2 - Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl, prioritnej osi č. 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám ako aj s globálnym cieľom IROP, ktorým je: prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí. Hlavný cieľ projektu  súvisí aj s tematickým cieľom č. 10 - Investovanie do vzdelania, zručností a celoživotného vzdelávania. Tematický cieľ č. 10 zameraný na rozvoj vzdelávania na každom jeho stupni (predprimárne, primárne, stredné a celoživotné vzdelávanie). Hlavným cieľom podpory je vytvoriť podmienky pre kvalitné vzdelávanie, a tým zlepšiť kvalitu života obyvateľstva. Cieľovou skupinou tematického cieľa sú deti, žiaci v procese vzdelávania. Zároveň hlavný cieľ projektu súvisí aj s investičnou prioritou č. 2.2: Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry.

Špecifické ciele projektu:

 • obstaranie fyzikálnej učebne
 • obstaranie biologicko/chemickej učebne

Špecifické ciele projektu budú mať úzky súvis s príslušnými očakávanými výsledkami podpory IROP, ktorými je:

 • zlepšenie technického vybavenia prírodovedných učební

Podpora základného vzdelávania je v rámci IROP zameraná na budovanie a rekonštrukciu odborných učební, laboratórií podporujúcich polytechnickú výchovu, technické a prírodovedné zamerania žiakov, jazykových učební pre rozvoj jazykových zručností, a učební IKT pre rozvoj informačno-komunikačných zručností žiakov základných škôl. Nevyhnutnou súčasťou je zabezpečenie materiálno-technického vybavenia podporených objektov s cieľom zlepšenia výsledkov žiakov v medzinárodnom, ako aj národnom meraní dosiahnutých vedomostí a ich úspešnosti na trhu práce. Zámerom je taktiež rozvoj materiálno-technického vybavenia základných škôl z hľadiska ich funkcie ako centier celoživotného vzdelávania a ich sprístupnenie (podporených učební) pre verejnosť a poskytovateľom celoživotného vzdelávania v súlade so zákonom č. 568/2009 o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Realizáciou projektu bude zabezpečená modernizácia materiálno-technického vybavenia základnej školy z hľadiska jej funkcie ako centra celoživotného vzdelávania a jej sprístupnenie (podporených učební) pre verejnosť a poskytovateľom celoživotného vzdelávania v súlade so zákonom č. 568/2009 o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podpora základného vzdelávania bude preto v rámci IROP a predkladanej žiadosti zacielená na modernizáciu a rekonštrukciu odborných učební a to konkrétne: fyzikálnej učebne pre vyučovanie  s kapacitou 16 žiakov. V rámci projektu bude zriadená aj biologicko/chemická učebňa s kapacitou 16 žiakov. Súčasťou učební budú aj  plnohodnotne vybavené pracoviská učiteľa.

Naplnenie cieľov bude dosahované realizáciou dvoch hlavných aktivít projektu:

 • Modernizácia a vybavenie fyzikálnej učebne
 • Modernizácia a vybavenie biologickej / chemickej učebne

a podpornými aktivitami:

 • Informovanosť a komunikácia
 • Riadenie projektu

Výzva:
IROP-PO2-SC222-2016-13

Prioritná os:
2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Špecifický cieľ:
2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl.

Nenávratný finančný príspevok: 77.486,78 EUR
Výška finančnej podpory z EÚ: 69.330,28 EUR
 

Na stiahnutie: plagát k projektu 

Obec

SMS oznamy

Všetky SMS oznamy

Hlásenia obecného rozhlasu

Infoservis

Vývoz odpadu

Harmonogram

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 22. 7. 2024
jasná obloha 32 °C 19 °C
utorok 23. 7. zamračené 29/20 °C
streda 24. 7. takmer jasno 29/18 °C
štvrtok 25. 7. oblačno 26/14 °C

Projekty podporované EÚ a z iných zdrojov

 • Jaslovské Bohunice rekonstrukce VO
 • Elektronické služby centrálnej ohlasovne
 • Revitalizácia Námestia sv. Michala Jaslovské Bohunice I. etapa
 • Fond na podporu umenia
 • Integrovaný regionálny operačný program
 • Podpora triedeného zberu

Inštitúcie, projekty, aktivity obce a jej občanov

SMS-info

Ostaňte s nami v kontakte

Bezplatné zasielanie sms a emailov.