Obsah

EURÓPSKA ÚNIA, Európsky fond regionálneho rozvoja
Integrovaný regionálny operačný program (IROP) 2014-2020
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Projekt:
Modernizácia fyzikálnej a biologickej/chemickej učebne

Cieľ: Modernizácia odborných učební Základnej školy s materskou školou, Jaslovské Bohunice 341,
        Jaslovské Bohunice 341, 91930 Jaslovské Bohunice

Špecifický cieľ:  2.2.2. Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

Nenávratný finančný príspevok: 95 619,93 EUR

Výška finančnej podpory z EÚ: 85 554,68 EUR

Na stiahnutieplagát k projektu (docx)