Obsah

Poskytovanie stravy pre dôchodcov

Obec Jaslovské Bohunice poskytuje sociálnu službu v jedálni osobám s trvalým pobytom v obci Jaslovské Bohunice, ktoré sú poberateľmi starobného alebo invalidného dôchodku. Výška príspevku obce na stravovanie je vo výške 1 € na jeden obed. 
Podmienky poskytovania stanovuje VZN č. 59 (pdf) o poskytovaní sociálnej služby v jedálni a prípevku na jej poskytovanie. 
Žiadateľovi spĺňajúcemu podmienky  poskytuje jstravu edáleň Poľnohospodárskeho družstva Jaslovské Bohunice.

Na vyplnenie:  Žiadosť - stravovanie (rtf)  o poskytovanie sociálnej služby v jedálni – príspevok na stravovanie dôchodcov.

Vybavuje: Mária Matoleková 
                  tel.: 033/557 10 26 
                  maria.matolekova@jaslovske-bohunice.sk