Obsah

Finančná komisia pri OZ pre správu obecného majetku


Komisia finančná pre správu obecného majetku bola schválená na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce dňa 3.1.2011 (pdf) uznesením VI/12. 
Členovia komisie boli schválení uzneseniami č. VI/15 a VI/16.

▪ Spolupracuje s vedením Základnej školy a Základnej umeleckej školy, so školskými radami a predkladá návrhy na
  zvýšenie a udržanie kvality vzdelávania a mimoškolského procesu ako i návrhy na údržbu školských zariadení, resp.
  na ich výstavbu
▪ Spolupracuje zo Základnou školou a Základnou umeleckou školou pri organizovaní športových a kultúrnych podujatí
  celoobecného i školského charakteru
▪ Aktivizuje mládež do záujmovej a krúžkovej činnosti
▪ Spolupracuje so všetkými záujmovými organizáciami, politickými stranami a hnutiami, fyzickými či právnickými
  osobami pri organizovaní kultúrno-spoločenského a športového života v obci
▪ Spolupracuje s ŠK Blava pri riešení problémov spojených s futbalom, tenisom a ostatnými športovými aktivitami
▪ Spolupracuje pri návrhoch na udelenie ocenení obce Jaslovské Bohunice
▪ Spolupodieľa sa na spracovaní plánu kultúrnych, spoločenských a športových podujatí obce
▪ Spracováva výzvy na podporu kultúrnych a športových podujatí v obci a posudzuje projekty predložené v rámci týchto
   výziev, dáva odporúčanie na schválenie dotácie v rámci rozpočtu obce