Obsah

Oznámenie o začatí stavby

V zmysle § 66 ods. 3 písm. h) stavebného zákona je stavebník  povinný oznámiť začatie stavby  stavebnému úradu.

Vybavuje:  Ján Kolesár
           tel.: 033/557 10 25
     e-mail:  jan.kolesar@jaslovske-bohunce.sk

Na stiahnutieoznámenie-začatie stavby (docx).