Obsah

Žiadosť o stavebné povolenie stavby


podľa § 58 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov a § 8 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Vybavuje:  Ing. Gabriela Nádaská
           tel.: 033/557 10 25
     e-mail:  gabriela.nadaska@jaslovske-bohunce.sk  

Na stiahnutiežiadosť o stavebné povolenie (docx).