Obsah

Žiadosť o stavebné povolenie stavby


podľa § 58 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov a § 8 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Vybavuje: Ing. Jozef Zemko
                 tel.: 033/5571025
                 e-mail: jozef.zemko@jaslovske-bohunice.sk    

Na stiahnutiežiadosť o stavebné povolenie (docx).