Obsah

Prípojka horúcovodu 

Slovenské elektrárne a.s., Atómové elektrárne Bohunice v súčasnosti realizujú stavbu "Rozšírenie teplovodnej siete v obci Jaslovské Bohunice, lokalita Panské Diely". V prípade záujmu o pripojenie na tento rozvod je potrebné: 
• písomne požiadať dodávateľa tepla o stanovisko k pripojeniu rodinného domu na teplovodný vykurovací rozvod. 
   V žiadosti je potrebné uviesť číslo parcely a ulicu na ktorej sa stavba nachádza. V uvedenom stanovisku sú 
   žiadateľovi definované všetky podmienky pripojenia. 
   Žiadosť je potrebné zaslať na adresu
   Slovenské elektrárne a.s., Atómové elektrárne Bohunice 
   Útvar A3100 
   91931 Jaslovské Bohunice 
• na realizáciu prípojky je potrebné, aby si žiadateľ zabezpečil projekt prípojky, ktorý je potrebné zaslať na posúdenie 
   na vyššie uvedenú adresu. 
• na základe kladného stanoviska k projektu, si žiadateľ zabezpečí realizáciu prípojky v zmysle podmienok, 
   definovaných v stanovisku k pripojeniu.