Obsah

Stavebné úpravy a udržiavacie práce

Pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti sa doručí ohlásenie na obecný úrad Jaslovské Bohunice. Toto ohlásenie je stavebník povinný uskutočniť písomne vopred. 

Pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou sa doručí ohlásenie na obecný úrad Jaslovské Bohunice. 
Toto ohlásenie je stavebník povinný uskutočniť písomne vopred. 

Stavebné úpravy/udržiavacie práce môže stavebník uskutočniť len na základe písomného vyjadrenia Obce Jaslovské Bohunice, že nemá námietky proti ich realizácii. 

Potrebné doklady
1. Doložiť číslo listu vlastníctva, V prípade podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti, je stavebník povinný priložiť písomné súhlasy
    všetkých spoluvlastníkov nehnuteľností uvedených v liste vlastníctva, ak nie sú všetci stavebníkmi. 
2. Zjednodušená projektová dokumentácia v dvoch vyhotoveniach. 
3. Stanovisko orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti, ak ide o stavebnú úpravu na stavbe, ktorá je kultúrnou 
     pamiatkou alebo ak ide o stavbu, ktorá sa nachádza v pamiatkovo chránenom území. 
4. Stanovisko správcu bytového domu. 

Poplatok:  10 Eur 

Vybavuje: Zuzana Kordiaková 
                  kontakt: 033/557 10 25 
                                 0905 689 390 
                                 zuzana.kordiakova@jaslovske-bohunice.sk 

Na stiahnutie: tlačivo – ohlásenie stavebných úprav/udržiavacích prác (docx)