Obsah

Žiadosť sa podáva v zmysle § 68 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 10 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z. , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Správny poplatok: 10 €.

Na stiahnutie: žiadosť o predĺženie lehoty výstavby (18.67 kB) (docx)

Vybavuje:   Ing. Jozef Zemko
                     tel.: 033/5571025
                     e-mail: jozef.zemko@jaslovske-bohunice.sk