Obsah

Obec prevádzkuje cintoríny v Jaslovciach a Paderovciach a starý cintorín v Bohuniciach pri kostole.

Vykonávať stavebné úpravy hrobových miest, osádzanie lavičiek, či zasahovať do jestvujúcej zelene je možné iba s písomným povolením prevádzkovateľa pohrebiska
tromy a kry možno vysádzať na prenajatom hrobovom mieste len s predchádzajúcim písomným súhlasom obce, ktorá môže, ak uzná za vhodné, zeleň odstrániť.

Za úpravu hrobového miesta sa považuje: 
- vybudovanie alebo oprava obruby,
- osadenie alebo oprava pomníka 
- osadenie alebo oprava náhrobnej dosky
- vybudovanie alebo oprava urnovej schránky
- vybudovanie alebo oprava hrobky
- iné úpravy.
Horeuvedené úpravy sa môžu robiť len na základe písomnej žiadosti a následne až po doručení písomného súhlasu obce.

Za uvedenú činnosť sa poplatok nevyberá.

Na stiahnutie: tlačivo žiadosť na úpravu hrobového miesta (rtf) 

Vybavuje:  Zlatica Drobná
                   tel.: 033/55710 28
                   e-mail: zlatica.drobna@jaslovske-bohunice.sk