Obsah

Žiadoť o povolenie na odstránenie stavby

podľa § 88 ods.2  zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov /Stavebný zákon/ a § 24 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Vybavuje:  Ján Kolesár
           tel.: 033/557 10 25
     e-mail:  jan.kolesar@jaslovske-bohunce.sk  

Na stiahnutiežiadosť o povolenie na odstránenie stavby (docx).