Obsah

Žiadoť o povolenie na odstránenie stavby

podľa § 88 ods.2  zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov /Stavebný zákon/ a § 24 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Vybavuje:  Ing. Jozef Zemko
                 tel.: 033/5571025, 0905 856 962
                 e-mail: jozef.zemko@jaslovske-bohunice.sk  

Na stiahnutiežiadosť o povolenie na odstránenie stavby (docx).