Obsah

Vyhlásenie stavebného dozora

v zmysle ust. § 8 ods. 2 písm. f) vyhlášky MŽP SR č.453/2000 Z.z,, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

 

 Vybavuje:  Ján Kolesár
                   tel.: 033/557 10 25
                   e-mail:  jan.kolesar@jaslovske-bohunce.sk  

Na stiahnutievyhlásenie stavebného dozora (docx).