Obsah

Vyhlásenie stavebného dozora

v zmysle ust. § 8 ods. 2 písm. f) vyhlášky MŽP SR č.453/2000 Z.z,, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

 

 Vybavuje:  Ing. Jozef Zemko
                   tel.: 033/5571025
                   e-mail: jozef.zemko@jaslovske-bohunice.sk  

Na stiahnutievyhlásenie stavebného dozora (docx).