Obsah

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby

podľa § 85 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov /Stavebný zákon/ a § 21 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Vybavuje:  Ing. Jozef Zemko
                 tel.: 033/5571025
                 e-mail: jozef.zemko@jaslovske-bohunice.sk  

Na stiahnutiepovolenie zmeny užívania stavby (docx).