Obsah

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby

podľa § 85 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov /Stavebný zákon/ a § 21 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Vybavuje:  Ján Kolesár
           tel.: 033/557 10 25, 0905 856 962
     e-mail:  jan.kolesar@jaslovske-bohunce.sk  

Na stiahnutiepovolenie zmeny užívania stavby (docx).