Obsah

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia

podľa § 69 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 10 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Vybavuje:  Ing. Jozef Zemko
                 tel.: 033/5571025
                 e-mail: jozef.zemko@jaslovske-bohunice.sk  

Na stiahnutie: predĺženie platnosti staveb. povoleniapredĺženie platnosti staveb. povolenia (docx).