Obsah

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia

podľa § 69 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 10 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Vybavuje:  Ján Kolesár
           tel.: 033/557 10 25
     e-mail:  jan.kolesara@jaslovske-bohunce.sk 

Na stiahnutie: predĺženie platnosti staveb. povoleniapredĺženie platnosti staveb. povolenia (docx).