Obsah

Hlavný kontrolór


Volebné obdobie 2014/2018
Voľba hlavného kontrolóra obce sa uskutočnila na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce 12.5.2011. Na základe vypísaného výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra sa prihlásili tri uchádzačky. Jedna z nich sa pred voľbou vzdala.

Tajným hlasovaním zo 6-tich prítomných poslancov 5-timi hlasmi bola za hlavnú kontrolórku obce na funkčné obdobie 16.5.2011 až 15.5.2017 zvolená Bc. Alena Haršányiová, bytom Opoj.
E-mail: kontrolor@jaslovske-bohunice.sk

Uznesením č. VI/76 (pdf)  poslanci vzali na vedomie Zápisnicu volebnej komisie z  voľbe hlavnej kontrolórky.