Menu
Obec Jaslovské Bohunice
Jaslovské Bohunice

Máme tu vykurovacie obdobie - pozor na požiare

Vykurovacie obdobie je sprevádzané aj zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov. Tieto môžu vzniknúť od samotných systémov vykurovania aj od ich nesprávnej obsluhy.

Podľa štatistiky požiarovosti najčastejšími príčinami požiarov sú nevyhovujúci technický stav komínov, nesprávna inštalácia a obsluha vykurovacích telies, nedovolená manipulácia s otvoreným ohňom a horľavými kvapalinami, ponechanie detí bez dozoru, odkladanie žeravého popola na nebezpečných miestach a do horľavých nádob. Vykurovacie obdobie považujeme za jedno z najrizikovejších, pričom najväčší počet požiarov vzniká práve v súkromnom sektore: v rodinných domoch, v bytových domoch a v priestoroch s nimi súvisiacich.

Upozorniť treba najmä na tieto skutočnosti:
Pre inštaláciu a prevádzkovanie palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu, pre lehoty ich čistenia a vykonávania kontrol platí vyhláška MV SR č.401/2007 Z. z. o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol.
Pred pripojením spotrebiča na komín, zámenou lokálneho spotrebiča palív na ústredný alebo etážový zdroj tepla, zmenou druhu paliva a po stavebných úpravách na telese komína je potrebné zabezpečiť odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou. O vykonaní preskúšania komína sa na účely kontroly vydáva potvrdenie.

Komín sa musí udržiavať v dobrom technickom stave a musí byť zabezpečená jeho pravidelná kontrola a čistenie podľa § 20 vyhl.401/2007Z.z. o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol.

Kontrolu a čistenie komína už nemusí vykonávať osoba s odbornou spôsobilosťou /kominár/, avšak ten, kto ich vykonáva, musí mať na vykonávanie týchto prác vyhovujúce nástroje, prístroje a zariadenia.

Komín sa musí počas prevádzky čistiť a kontrolovať najmenej v týchto lehotách!

Ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW, raz za:
•    4 mesiace - spotrebiče na tuhé alebo na kvapalné palivá
•    6 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky
•    12 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou.

Ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW, raz za:
•    2 mesiace - spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá
•    6 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá

Komín v občasne užívaných stavbách sa musí čistiť a kontrolovať najmenej raz za dva roky. Sadze a kondenzát nahromadené v zbernej časti komínového prieduchu sa musia vyberať pri každom čistení komína.

Spotrebič sa musí čistiť v lehotách určených jeho výrobcom v dokumentácii k spotrebiču. Ak táto lehota nie je v dokumentácii určená alebo taká dokumentácia chýba, musí sa čistiť v lehotách ako sú stanovené pre čistenie komína.

Potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly, prípadne preskúšania komína a dymovodu sa vydáva na účely kontroly zo strany obce alebo miestne príslušného orgánu štátneho požiarneho dozoru. Vyhotovuje ho ten, kto uvedené práce vykonal.

Nevychladnutý popol po vybratí zo spotrebiča na tuhé palivo možno ukladať iba do nerozbitnej plnostennej nádoby z nehorľavého materiálu.

Zhrnuté do jednej vety, treba dodržať toto : Pri používaní spotrebičov dbať na správne umiestnenie a pripojenie spotrebiča, dostatočný prívod vzduchu a odvod spalín, používať predpísané palivo, dodržiavať bezpečné vzdialenosti, používať izolačné a nehorľavé podložky a nehorľavé podlahy, dodržiavať návod na obsluhu, používať schválené spotrebiče , dbať na to, aby neboli ponechané v prevádzke a bez dozoru také spotrebiče, ktorých technické parametre a vyhotovenie vyžadujú trvalý dozor, ako napr. tepelné spotrebiče bez automatickej regulácie a zabezpečiť pravidelnú kontrolu a čistenie komínov.

Len dôsledným dodržiavaním protipožiarnych predpisov je možné predchádzať vzniku požiarov prežiť vykurovacie obdobie spokojne a bez obáv z požiarov.

Článok OR HaZZ (rtf).

Prílohy

vykurovanie.rtf

vykurovanie.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 4,35 MB
Dátum vloženia: 10. 10. 2012 11:22
Dátum poslednej aktualizácie: 17. 11. 2017 23:08

Občan

SMS oznamy

Všetky SMS oznamy

Hlásenia obecného rozhlasu

Infoservis

Vývoz odpadu

Harmonogram

Aktuálne počasie

dnes, sobota 13. 4. 2024
zamračené 24 °C 11 °C
nedeľa 14. 4. zamračené 24/12 °C
pondelok 15. 4. silný dážď 20/13 °C
utorok 16. 4. slabý dážď 12/6 °C

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
1
21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
1
1 2 3 4 5

Projekty podporované EÚ a z iných zdrojov

  • Jaslovské Bohunice rekonstrukce VO
  • Elektronické služby centrálnej ohlasovne
  • Revitalizácia Námestia sv. Michala Jaslovské Bohunice I. etapa
  • Fond na podporu umenia
  • Integrovaný regionálny operačný program
  • Podpora triedeného zberu

Inštitúcie, projekty, aktivity obce a jej občanov

SMS-info

Ostaňte s nami v kontakte

Bezplatné zasielanie sms a emailov.